Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 30.8.2017, dnro 612/03/2017, Jaana Viemerö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Yleistä

Hallitusohjelman liitteessä on todettu kuntien henkilöstön kelpoisuusehtojen osalta seuraavaa:

Yksityiskohtaisista ja kapea-alaisista kelpoisuusvaatimuksista luovutaan. Korostetaan tehtävään valittavan henkilön osaamista. Samalla sitoudutaan keventämään palveluiden henkilöstörakennetta koskevia velvoitteita. Julkisen vallan käyttöön kuuluvien tehtävien kelpoisuusehdot säädetään lainsäädännössä. Muilta osin lainsäädäntötasoisista koulutustasovaatimuksista luovutaan ilman erityisen painavia perusteita. Kelpoisuusehtoja uudistetaan niin, että korkea-asteen koulutusta vaativissa asiantuntijatehtävissä kelpoisuusehto on pääsääntöisesti korkeakoulututkinto. Tehtävät, joissa ei ole lain tai asetuksen tasoisia kelpoisuusvaatimuksia, jätetään myös jatkossa normituksen ulkopuolelle.

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esityksessä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettua lakia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että siihen sisällytetään kuntoutuksen ohjaaja (AMK) laillistettavana ammattihenkilönä (8 §). Lain 32 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyä siirtymäaikaa ehdotetaan jatkettavaksi puolella vuodella, 30.6.2018 saakka. Lisäksi esitetään, että sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain voimaan tullessa 1.3.2016 terveydenhuollon ammattirekisteriin merkittyjen lähihoitajien nimikesuojaus ja rekisteröinti sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin ehdotetaan tehtäväksi viranomaisten aloitteesta ja maksutta.

Käytännössä hallituksen esitys muuttaisi lakia sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 8 §:n 3 mom. sekä 32 §:n 2 ja 3 mom. osalta.

Kuntaliitto pitää ehdotettuja muutoksia hyvinä ja kannatettavina. Lisäksi Kuntaliitto katsoo, että hallitusohjelman kirjauksia tulisi toteuttaa ammattihenkilölakia muutettaessa. Ammattihenkilölainlain 12 §:ää, ”Oikeus toimia tilapäisesti sosiaalihuollon laillistetun ammattihenkilön ammatissa”, on joustavoitettava palveluiden toimivuuden turvaamiseksi. Huomiota on kiinnitettävä siihen, että sijaisia olisi tosiasiallisesti saatavissa. Sosiaalityöntekijän sijaisena tulisi voida toimia soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö (esim. sosionomi, sosionomi ylempi AMK, ylempi korkeakoulututkinto jossa pääaineena sosiaalipolitiikka, yhteiskuntapolitiikka tai sosiologia). Riittävän joustavuuden saavuttamiseksi hallitusohjelmasta ilmenevän kirjauksen hengessä oikeudesta toimia tilapäisesti sosiaalihuollon laillistetun ammattihenkilön ammatissa voitaisiin säätää siten, että sijaisena voi toimia henkilö, jolla suoritettujen opintojen perusteella on riittävät edellytykset tehtävän hoitamiseen.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Jaana Viemerö
erityisasiantuntija

tags
Jaana Viemerö

Etunimi
Jaana
Sukunimi
Viemerö
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2303
Kännykkä
+358 50 359 2023
Vastuualueet
  • kehitysvammahuolto
  • vammaispalvelut
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi