Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 31.10.2017, dnro 826/03/2017

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan sivistysvaliokunta on pyytänyt Suomen Kuntaliitolta kirjallista asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta 1.1.2018 lukien.

Kuntaliitto pitää hallituksen esitykseen sisältyviä lainsäädännön muutoksia kannatettavana.

Uudistus perustuu hallituksen kevään 2017 osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 3 linjaukseen. Esitys pohjautuu aiempaan Vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitustyöryhmän ja Maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeuttaminen ja joustavat siirtymät -työryhmän kannanottoihin sekä Opetushallituksen selvitykseen 2016:4 Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön koulutuksessa. Kuntaliiton näkemyksen mukaan valmistelutyön eri vaiheissa on uudistukselle nähty perusteltu tarve.

Uuteen kotouttamista edistävää tehtävää varten esitetään valtion talousarvioon noin 5 miljoonan euron määrärahalisäystä. Valtion täysimäärinen rahoitus tehtävään muodostaa nykyistä yhtenäisemmän kokonaisuuden muun kotouttamista koskevan koulutuksen rahoituksen kanssa. Samalla on ensiarvoisen tärkeää, että vapaan sivistystyön koulutuksen ylläpitäjillä on taloudelliset edellytykset suoriutua myös muista vapaan sivistystyön lainsäädäntöön sisältyvistä tehtävistä kotouttamistehtävää hoitaessaan.
 

SUOMEN KUNTALIITTO

Terhi Päivärinta                                 Päivi Väisänen-Haapanen
johtaja, opetus ja kulttuuri                 erityisasiantuntija

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme