Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 21.11.2017 dnro 828/03/2017, Minna Antila

Hallituksen esitys (HE 116/2017) eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakia esitetään muutettavaksi siten, että oikeus oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisiin kuraattori- ja psykologipalveluihin laajennettaisiin koskemaan kaikkia ammatillista perustutkintoa suorittavia opiskelijoita ja valmentavassa koulutuksessa olevia opiskelijoita. Esityksessä kohderyhmän laajennuksen kustannukseksi on arvioitu 5,633 miljoonaan euroa. 

Kuntaliitto toteaa, että Kuntaliiton laskelmien mukaan laajennuksen kustannusvaikutus olisi noin 1 milj. euroa esityksen arviota enemmän. Kuntaliiton laskelmat on tehty kuntiin kohdistuvien kustannusvaikutusten laskentakehikon mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriön laskelmissa on huomioitu vain palkkakustannukset. 

Tulevan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan koulutuksen järjestäjällä ei ole enää lakisääteistä velvollisuutta laatia määrämuotoista opetussuunnitelmaa. Sen vuoksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain säännöksiä esitetään muutettavaksi siten, ettei säännöksissä enää viitattaisi ammatillisen koulutuksen osalta opetussuunnitelmaan.

Kuntaliitto katsoo, että muutos on tältä osin tekninen eikä asiaan näin ollen ole huomautettavaa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Terhi Päivärinta
johtaja, opetus ja kulttuuri                     

tags
Siniset kikkareet

Tutustu Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteisiin

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.