Lausunto lakivaliokunnalle 9.10.2017, dnro 753/03/2017, Kirsi Mononen

HE 102/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi talous- ja velkaneuvonnasta

Hallituksen esityksessä esitettään talous- ja velkaneuvonnan tehtävien siirtoa aluehallintovirastoilta ja kunnilta oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtäväksi. Yleinen ohjaus ja valvonta siirtyisi kilpailu- ja kuluttajavirastolta oikeusministeriölle. Henkilöstö siirtyisi tietyin edellytyksin oikeusapu- ja edunvalvontapiirien palvelukseen.

Lausunto

Järjestämisvastuun siirto oikeusapu- ja edunvalvontapiirille on perusteltua, kuten asiaa selvittänyt työryhmä on esittänyt (TEM 28/2015) ja joka on myös ollut hallituksen esityksen taustalla.

Kyse on hallinnollisesta muutoksesta eikä talous- ja velkaneuvonnan palveluiden sisältöön esitetä muutoksia.

Monet kunnat ovat järjestäneet palvelun laajemmin, kuin AVI:n kanssa tehty sopimus on edellyttänyt ja käyttäneet siihen myös merkittävästi kunnan omaa rahaa. Nykytason säilyttäminen edellyttää valtiolta suurempaa panostusta kuin aikaisemmin, jotta kansalaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet ja oikeusturva säilyvät vähintään nykyisellä tasolla ja mahdollisuudet tietoihin, neuvontaan, apuun taloudenhoidon suunnittelussa ja ongelmien ratkaisu mahdollisuuksien selvittämisessä turvataan.

Ostopalveluiden käytön (mm. kunnat tuottajina) tulisi olla lähtökohta ainakin siirtymävaiheen ajan. Nykyisillä toimijoilla on osaaminen, resurssit ja asiakastuntemus. Palveluiden häiriötön jatkuvuus edellyttää riittävää siirtymäkautta.

Henkilöstön aseman, siirtymävaiheen järjestelyjen osalta viittaamme KT Kuntatyönantajat järjestön lausuntoon

SUOMEN KUNTALIITTO

Kirsi Mononen
johtava lakimies

 

 

Muualla verkossa
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi talous- ja velkaneuvonnasta
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_102+2017.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tags