Sosiaali- ja terveysministeriölle 22.11.2017, Dnro 844/03/2017

Kuntaliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntaliitto on tässä lausunnossaan keskittynyt pääasiassa asiakokonaisuuksiin, jotka ovat muuttuneet verrattuna eduskunnan käsittelyssä olleeseen valinnanvapausmalliin. Näin ollen Kuntaliitto toistaa aikaisemmissa lausunnoissaan esittämänsä kannanottonsa järjestelmän
kokonaisuuteen.

Kuntaliitto ei ole tässä lausunnossaan arvioinut kattavasti käsiteltävänä olevan valinnanvapauslakiluonnoksen suhdetta perustuslakiin eikä Euroopan Unionin markkinasäätelyyn. Valinnanvapauslakiluonnoksesta on perustuslakivaliokunnan kannanottoihin viitaten poistettu valinnanvapauspalveluiden yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat säännökset ja korvattu ne maakunnan liikelaitoksen velvollisuudella organisoida tuottamansa valinnanvapauspalvelut pitkälti yhtiöittämiseen verrattavalla tavalla. Tämä vaatii vielä tarkempaa arviointia perustuslain näkökulmasta ja EU:n markkinasääntelyn näkökulmasta. Arvioinnissa olisi varmuudella kyettävä sulkemaan pois riski, että maakunnan tuottaessa valinnanvapauspalveluita sen toiminta lopulta kuitenkin katsottaisiin EU:n näkökulmasta yhtiöittämisvelvollisuuden piirissä olevaksi markkinaehtoiseksi taloudelliseksi toiminnaksi.

Perustuslain näkökulmasta tulee vielä tarkemmin arvioida, täyttääkö valinnanvapauspalveluiden rajaus ja yhtiöittämisvelvollisuuden poistaminen ehdotetulla tavalla perustuslain 124 §:n asettamat reunaehdot julkisen hallintotehtävän antamiselle muiden kuin viranomaisten hoidettavaksi. Näyttää siltä, että ns. perustason terveydenhuoltopalveluissa ehdotettua markkinoille vientiä on vaikea pitää julkisia palveluita täydentävinä palveluina.

Lausunto kokonaisuudessaan liitteenä.

Kuntaliiton verkkkopalvelussa

Valinnanvapautta laajennettava hallitusti – malli tarvitsee vielä korjauksia
Kuntaliitto tiedottaa 22.11.2017

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää