Tiedote, 

Kuntaliiton hallitus otti kantaa sote-valinnanvapauden lakiluonnokseen:

Valinnanvapautta laajennettava hallitusti – malli tarvitsee vielä korjauksia

(Kuntaliitto tiedottaa 22.11.2017) Kuntaliiton hallitus otti keskiviikkona 22.11.2017 kantaa sote-valinnanvapauslain lakiehdotukseen. Kuntaliitto pitää sote-uudistusta tarpeellisena ja kannattaa valinnanvapauden hallittua laajentamista. Lakiluonnoksessa esitetty malli kaipaa kuitenkin yksinkertaistamista, selkeytystä ja korjauksia.

Liiton arvion mukaan maakuntien itsehallinto on muodostumassa hyvin kapeaksi. Kuntaliiton lausunnossa arvioidaan muun muassa valinnanvapauspalvelujen tuottamisen ratkaisumalleja, uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista ja kustannusvaikutuksiasekä sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation edellytyksiä.

Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen, monituottajamalli sekä valinnanvapauspalveluiden vieminen markkinoille on rakenne, joka ei itsessään tue sote-integraatiota. Integraatio on ongelmallista erityisesti useita palveluja samanaikaisesti tarvitsevien asiakkaiden tai potilaiden kohdalla, koska palvelut hajautuvat eri toimijoille. Paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat voivat pudota sosiaali- ja terveydenhuollossa palvelujen väliin, todetaan Kuntaliiton lausunnossa.

Lakiluonnoksesta on perustuslakivaliokunnan kannanottoihin viitaten poistettu valinnanvapauspalveluiden yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat säännökset. Ne on korvattu maakunnan liikelaitoksen velvollisuudella organisoida tuottamansa valinnanvapauspalvelut pitkälti yhtiöittämiseen verrattavalla tavalla, arvioi Kuntaliitto. Kunnilla tulee olla mahdollisuus toimia tuottajana.

Asiakassetelien käytöstä lisää päätösvaltaa maakunnille

Asiakassetelipalveluihin esitetään lakiehdotuksessa kuuluvaksi sellaisia erikoissairaanhoidon palveluja, joiden laajamittaisella toteuttamisella asiakassetelin avulla olisi merkittäviä vaikutuksia maakuntien liikelaitosten mahdollisuuksiin taata riittävät ja laadukkaat erikoisalojen palvelut ja erityisesti ympärivuorokautinen päivystysvalmius koko maassa kaikissa olosuhteissa.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan maakunnalla tulisi itsehallintonsa puitteissa olla oikeus päättää palveluista, joissa se käyttää asiakasseteliä tarkoituksenmukaiseksi harkitsemallaan tavalla. Lisäksi voitaisiin säätää maakunnalle velvollisuus asettaa tavoitteet valinnanvapauden toteutumiselle ja seurata niiden toteutumista.

Henkilökohtaista budjettia koskevat säännökset ovat Kuntaliiton mielestä epäselviä eivätkä mahdollista sen arviointia, millainen järjestelmä näiden perusteella syntyy. Henkilökohtaisen budjetin käyttöönoton osalta Kuntaliitto kannattaa pilotoinneista saatavien kokemusten hyödyntämistä.  

Maakunnat ja yhtiöt samalle viivalle taloustietojen osalta

Kuntaliitto pitää lakiesitystä oikean suuntaisena siltä osin, kun kaikkien yritysten on ilmoitettava suoran valinnan piirissä olevan toiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus sekä viimeisen verotuksen verotettava tulo sekä maksuunpannun veron määrä.

Lakiesitystä on pidettävä tietojen julkisuuden laajuuden osalta puutteellisena, koska suuriltakaan konserneilta ei pyydetä kaikkia niitä tietoja, joita pidetään yleisesti keskeisinä aggressiivista verosuunnittelusta osviittaa antavina tietoina. Tämän ennaltaehkäisemiseksi Kuntaliitto vaatii muutoksia yrityksiltä vaadittaviin taloustietoihin.

Malttia sote-palvelutuotannon ulkoistamiseen

Kuntaliiton hallitus keskusteli lausunnon lisäksi sote-uudistuksesta laajemmalti, todeten, että kunnissa ja kuntayhtymissä tehdään tärkeää valmistelutyötä, johon osallistuu tuhansia kuntasektorin asiantuntijoita. Tätä uudistuksen tavoitteiden suuntaista työtä on syytä jatkaa.

Kuntaliitto kehottaa kuntia malttiin harkittaessa sote-palvelutuotannon ulkoistamisia sekä tiiviiseen yhteistyöhön maakuntavalmistelun kanssa. Tässä tilanteessa myös rajoituslainsäädännön tiukentaminen on perusteltua, jotta palvelutuotannon kokonaisuus ja kustannusvastaavuus voidaan turvata uudistuksen edetessä.

Kuntaliitto kiirehtii uskottavan kuntien omaisuusjärjestelyjä koskevan - perustuslakivaliokunnankin edellyttämän - kompensaatiosääntelyn valmistelemista mahdollisimman pian. Kompensaatiosääntelyn periaatteiden tulee koskea kaikkia uudistukseen liittyviä omaisuusjärjestelyjä ja kaikkia kuntia.

Kuntaliitto on aiemmin marraskuussa kartoittanut kuntakentän näkemyksiä sote-valinnanvapauslainsäädäntöön Kuntapulssi-kyselyllä. Saatuja vastauksia on hyödynnetty liiton lausunnon valmistelussa. Kuntaliiton hallituksessa ovat edustettuina kokoomus, sdp, keskusta, perussuomalaiset, sininen tulevaisuus, vihreät ja vasemmistoliitto.

Lisätietoja:
Sirpa Paatero Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja, p. 050 512 1602
Markku Andersson, Kuntaliiton hallituksen I varapuheenjohtaja, p. 0400 653 403
Tapani Tölli, Kuntaliiton hallituksen II varapuheenjohtaja, p. 050 511 3180

Tämän sivuston liitetiedostoja on päivitetty 22.11.2017 klo 16:27. Liitteisiin on tehty teknisiä korjauksia, sisältöön ei ole tullut muutoksia.

 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista