Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 13.3.2013, dnro 657/90/2013, Kurt Torsell

Lausunto opetuslainsäädännön muuttamisesta

"​Hallituksen esitysluonnos laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta".

Lausunto ohessa pdf-tiedostona.

tags