Ulkoasiainministeriölle 11.12.2017, Dnro 838/03/2017, Hannele Häkkinen

Lausuntopyyntö Ihmiskaupan vastaisen Euroopan neuvoston yleissopimuksesta; täytäntöönpanon seuranta, Suomen toinen arviointikierros

Ulkoasiainministeriö pyytää lausuntoa Ihmiskaupan vastaisen Euroopan neuvoston yleissopimuksen (SopS 43-44/2012) täytäntöönpanon seurannasta, Suomen toisesta arviointikierroksesta. Kuntaliittoa pyydetään lausumaan omaan toimialaansa kuuluvista kysymyksistä.

Kuntaliitto lausuu seuraavaa:

Kysymys 1. Main forms of trafficking in human beings (THB) and emerging trends observed:

Suomessa yleisimmät ihmiskauppamuodot ovat työperäinen ja prostituutioon perustuva ihmiskauppa. Koska Suomeen saapui vuonna 2015 ja 2016 tavallista enemmän turvapaikanhakijoita, ihmiskauppaepäilyjä paljastuu aikaisempaa useammin turvapaikkaprosessissa.

Kysymys 3. What measures are taken to ensure that trafficked persons who are members of ethnic minorities have access to the rights specified in the Convention?

Suomessa on voimassa 1.1.2015 alkaen yhdenvertaisuuslaki (30.12.2014/1325), jonka tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.

Kysymys 6. How needs for training of professionals are identified and met?

Kuntaliitto on julkaissut yleiskirjeen 7/2016 Ihmiskaupan uhrien auttaminen 16.8.2016. Yleiskirjeessä annetaan kunnille ja kuntayhtymille ohjeita, miten heidän tulee toimia ihmiskaupan uhrien tilanteessa.

Käynnissä olevien hankkeiden Pro-tukipiste ry:n Askelmerkit dialogiseen tunnistamiseen sekä Kansainvälisen siirtolaisjärjestön (IOM) HOIKUn (kriteerit sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi) tulosten levittäminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta toimitaan samojen periaatteiden mukaisesti eikä tehdä päällekkäistä työtä. Nämä hankkeet ovat saaneet rahoitusta sisäisen turvallisuuden rahastosta.

Lisää koulutusta ja valistusta tarvitaan sekä kansalaisille että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, jotta ihmiskaupan uhrit tunnistetaan ja he saavat tarvitsemansa palvelut. Koulutusta ihmiskaupasta tulisi sisällyttää sosiaali- ja terveysalan henkilöiden peruskoulutukseen. Kuntaliitto suunnittelee omaa koulutusta kuntien ja kuntayhtymien työntekijöille vuodelle 2018.

Kysymys 27. National referral mechanism (NRM)

Käynnissä oleva työ valmistella Suomen NRM yhdenmukaistaa menettelyä, jonka mukaan ihmiskaupan uhrit tunnistetaan ja ohjataan avun piiriin ("National Referral Mechanism/procedures", NRM). NRM:n on tarkoitus helpottaa uhrien tunnistamiseen ja avustamiseen liittyvien eri toimijoiden, esimerkiksi poliisin, rajavartioston, paikallisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen, välistä yhteistyötä.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että käynnissä olevan valmistelun pohjalta syntyy toimiva ja kattava kansallinen ihmiskaupan uhrien tunnistamis- ja ohjaamisjärjestelmä. Tämä selkeyttää toimintaa ja auttaa asiakasta tekemään harkittuja päätöksiä tietoisena omista oikeuksistaan.

Kuntaliitto suosittaa, että valtioneuvostoin ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattori lisää em. hankkeiden tulosten levittämistä esimerkiksi järjestämällä kansallisia, alueellisia ja paikallisia seminaareja. Tärkeää on, että näihin seminaareihin kutsutaan sekä kuntien ja vastaanottokeskusten että järjestöjen edustajia, jotta tieto ihmiskaupasta ja sen ehkäisemisestä, ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta ja auttamisesta leviäisi mahdollisimman laajalle.

Muut asiat:

Kuntaliitto painottaa, että sisäisen turvallisuuden rahastosta tulee edelleen rahoittaa hankkeita, joilla pyritään parantamaan ihmiskaupan vastaista toimintaa, tunnistamaan ihmiskaupan uhreja sekä luomaan heille sellaisia palveluja, jotka vastaavat heidän palvelutarpeisiinsa.

Kuntaliitto on mukana vuoden 2017 Yhteisvastuukeräyksen ohjausryhmässä. Suomessa yhteisvastuuvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja kehittämällä tukihenkilötoimintaa ja etsivää työtä sekä vahvistetaan työntekijöiden osaamista tunnistaa ja tavoittaa ihmiskaupan uhreja. Lisäksi uhreille tarjotaan kriisiapua majoituksen, ruoan, hygienian ja vaatetuksen järjestämiseen, mahdollisuus tulkin käyttöön sekä matalan kynnyksen oikeudellista neuvontaa. Avun vievät perille Monika-Naiset liitto ry, Pakolaisneuvonta ry, Pro-tukipiste ry ja Rikosuhripäivystys.

 

SUOMEN KUNTALIITTO       

Tarja Myllärinen                                                               Hannele Häkkinen
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat                                       erityisasiantuntija                                                            

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää