Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 12.12.2017, dnro 904/03/2017, Maarit Kallio-Savela

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Suomen Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta.

Yleisesti Kuntaliito katsoo, että kelpoisuusehtoja tulee kaikissa koulutusmuodoissa ja -asteilla joustavoittaa, jotta tarkoituksenmukainen opetushenkilöstön käyttö mahdollistuu.

Asetusmuutoksella on tarkoitus tehdä ammatillisesta koulutuksesta annetusta laista ja ammatillisesta koulutuksesta annetusta asetuksesta johtuvat käsitteelliset ja tekniset muutokset. Opettajien ja rehtorien kelpoisuusvaatimuksia ei ehdoteta muutettavan, ellei se uuden lainsäädännön perusteella ole välttämätöntä.

Asetusluonnoksen perustelumuistiossa todetaan, että säädösten yhdenmukaisuus puoltaa myös ylemmän korkeakoulututkinnon vaatimusta rehtorilta, sillä ylempää korkeakoulututkintoa edellytetään myös perusopetuslain ja lukiolain mukaisilta rehtoreilta.

Tässä yhteydessä Kuntaliitto kannattaa yhdenmukaisuuden perusteella ylemmän korkeakoulututkinnon vaatimusta myös ammatillisen koulutuksen rehtorilta.

Yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuuksia koskevaa 14 §:ää ehdotetaan muutettavan siten, että jatkossa työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen osa-aluetta, jossa yhdistyvät liikunnan ja terveystiedon oppiaineet, on kelpoinen opettamaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.

Kuntaliitto katsoo, että työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen osa-aluetta opettamaan olisi kelpoinen soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.

Kustannusvaikutusten arviointi

Kelpoisuusehtojen muutokset vaikuttanevat koulutuksen järjestäjien henkilöstökustannuksiin, joten asetusluonnoksen kustannusvaikutukset tulee arvioida. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 55 § 2 momentin mukaan uusissa ja laajentuvissa valtionosuustehtävissä valtionosuus on 100 prosenttia uusien ja laajentuvien tehtävien laskennallisista kustannuksista. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 64 §:n 1 § momentin 1 kohdan perusteella edellä mainittua säännöstä sovelletaan myös ammatilliseen koulutukseen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Terhi Päivärinta                                          Maarit Kallio-Savela
johtaja, opetus- ja kulttuuriyksikkö            erityisasiantuntija

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme