Sosiaali- ja terveysministeriölle 27.11.2017, Dnro 833/03/2017

Valtioneuvoston asetus kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston ase-tukseksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta.

Käsitellessään lakia vahvasta sähköisestä tunnistamisesta eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta katsoi, että kuolintiedon kirjautumista väestötietojärjestelmään tulee nopeuttaa. Mikäli tiedon ilmoittaminen viivästyy, on olemassa riski, että vainajan identiteettiä voidaan käyttää esimerkiksi verkkopalveluissa asioimiseen. Viivästyminen voi aiheuttaa hankaluuksia Kelalle, joka ei tiedä oikea-aikaisesti lopettaa etuuksien maksamista.

Asetuksen keskeisin muutosehdotus on, että terveydenhuollon toimintayksikön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja lääkärin olisi ilmoitettava henkilön kuolemasta väestötietojär-jestelmään viipymättä kuoleman toteamisen jälkeen. Mikäli kuolinpäivä ole tiedossa kuoleman toteamisen ajankohtana, kuolemasta ilmoitetaan, kun kuolinpäivä on määritetty tai arvioitu. Nykyisin kuolemasta tehdään ilmoitus vasta sitten, kun kuolemansyy on selvitetty tai välittö-mästi ruumiiseen liittyvät tutkimukset on tehty ja hautauslupa annettu.

Muut asetuksen muutosehdotukset ovat teknisiä tai terminologiaa koskevia.

Kuntaliitto pitää asetukseen ehdotettuja muutoksia perusteltuina eikä sillä ole niihin huomautettavaa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Anu Nemlander                                   Päivi Koivuranta
erityisasiantuntija                                hallintoylilääkäri

 

 

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää