Kuntaliiton lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 23.11.2020 (1064/03/2020) Jarkko Lahtinen ja Pekka Montell

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

 

Lausuntopyyntönne 19.11.2020, HE 198/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta, teema: yhteisöveroa koskeva osuus.

Sivistysvaliokunta on pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa siitä, miten yhteisöverotuottoja koskevalla muutoksella saadaan katettua päivähoitomaksutuottojen alenema valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti. Lausunnon liitteenä on Sivistysvaliokunnan käyttöä varten luotu taulukko, jolla on mallinnettu yhtäältä asiakasmaksutuottojen alenema ja toisaalta yhteisöverotuottojen kasvu kunnittain perustuen vuoden 2019 mukaiseen asiakasmaksutuottojen määrään, sekä arvioitu yhteisöveron tuotto 100 miljoonaa euroa jaettuna kunnille vuoden 2020 kuntakohtaisten yhteisöveron jako-osuuksien mukaan. Taulukolla on asiakasmaksutuottojen oletettu alenevan asiakasmaksulain muutoksen seurauksena 26 %:lla kaikissa kunnissa. Laskennallinen, kuntakohtainen kompensaatio on laskettu yhteisöveron jako-osuuden korotuksen laskennallisen tuottovaikutuksen ja asiakasmaksujen laskennallisen aleneman erotuksena.

Kuntaliitto on aiemmassa lausunnossaan hallituksen esitykseen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin kritisoinut yhteisöveron jako-osuuden korotusta kompensaatiotapana. Kuntien yhteisöveron jako-osuutta määräävät tekijät eivät miltään osin ole yhteydessä kuntien väestörakenteeseen tai varhaiskasvatusmaksutuottoihin. Tämä näkyy tehdyssä laskelmassa siinä, miten joidenkin kuntien osalta laskennallinen yhteisöveron tuoton lisäys ei riitä kompensoimaan laskennallisia tuottomenetyksiä ja toisten kuntien osalta syntyy ylikompensointia.

Verrattaessa asiakasmaksutuottojen alenemaa ja jako-osuuden korotuksen tuotto-odotusta tulee pitää mielessä yhteisöveron tuoton varsin epävakaa luonne, sillä yritystoiminta on luonteeltaan helposti liikkuvaa ja sen tuotot ovat alttiita suhdannevaihteluille.

Lisäksi yhteisöveron jako-osuuden kasvattamista kompensaatiomuotona varhaiskasvatusmaksujen alenemaan heikentää suunniteltu sote-uudistus, jonka osana kuntien yhteisöveron jako-osuudesta oltaisiin siirtämässä noin kolmannes perustettaville hyvinvointialueille.

Kuntien yhteisöveron jako-osuuden korotuksia on käytetty tehokkaasti esimerkiksi koronatukipakettien osana kompensoimaan nimenomaan pandemian ja sen taltuttamiseksi käyttöön otettujen rajoitusten vaikutusta yrityselämään ja yhteisöveron tuottoon. Sen sijaan kompensoitaessa menetyksiä, jotka eivät ole millään tavoin yhteyksissä yhteisöveron kertymisen ja jakautumisen ajureihin, tulisi käyttää muita kompensointimalleja.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Jarkko Lahtinen                            Pekka Montell
kehittämispäällikkö                       veroasiantuntija

tags