Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Kommentit esityksen lakipykäliin ja yksityiskohtaisiin perusteluihin Kuntaliitto kannattaa hallituksen esitysluonnoksen mukaisia pykäläehdotuksia. Ne vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmistelevan

Liikenne- ja viestintäviraston määräyksillä annetaan tarkemmat määräykset taksiliikenteen koulutusorganisaatiohyväksynnän hakemisesta ja koulutusohjelman hyväksymisestä sekä koulutusten käytännön toteutuksesta, taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen ja -kokeen sisällöstä, käytännön toteutuksesta

HE 212/2020 vp Tausta Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä laadittuun lakiluonnokseen. Lakiesityksessä on useita keskeisiä uudistuksia, jotka edesauttavat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Verkkojen Eurooppa -välineen kautta kohdistetaan rahoitusta Euroopan TEN-T liikennekäytävien (ydinverkko ja kattava verkko), digitaalialan ja energia-alan kehittämiseen. Komission esittämästä Verkkojen Eurooppa -välineestä on monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa ehdotettu osoitettavaksi