Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 6.10.2021 (901/03.01.01/2021) Jarkko Lahtinen

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

 

Esityksen mukaan ehdotetaan uudistettavaksi sairausvakuutuslain mukainen vanhempainpäivärahajärjestelmä kokonaan. Muutoksesta johtuen ehdotetaan muutoksia sairausvakuutuslakiin, työsopimuslakiin ja varhaiskasvatuslakiin. Lisäksi muutoksia ehdotetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettuun lakiin, työttömyysturvalakiin ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin sekä yhteensä 23 muuhun lakiin.

Kuntaliitolla ei ole tarkempaa kantaa esityksen mukaiseen vanhempainraha-malliin. Uudistuksen tavoitteena on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä nykyistä tasaisemmin, tasa-arvo työelämässä vahvistuu ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät. Kuntaliitto pitää tavoitteita kannatettavina.

Esitykseen kuitenkin sisältyy työelämän joustoja, jotka lisäävät merkittävästi kunnille ja kuntayhtymille aiheutuvia kustannuksia. Kuntaliitto muistuttaa, että kunnat ja kuntayhtymät toimivat sekä järjestelmän rahoittajana, työnantajana että palveluiden tuottajana. Joustot lisäisivät kustannuksia esimerkiksi sairauspäivärahoissa ja varhaiskasvatuksessa.

Kuntaliitto huomauttaa, että kunnan kannalta muutokset vaikuttavat kuntiin sekä työnantajana, varhaiskasvatuspalvelun järjestäjänä, että veronsaajana. Myös muutokset kotihoidon tukeen vaikuttavat kunnan kustannuksiin, sillä kotihoidon tuki on kunnan rahoittamaa, vaikka Kela huolehtii tuen maksatuksesta.

Varhaiskasvatuslakia koskevat muutosehdotukset

Varhaiskasvatuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että oikeus varhaiskasvatukseen alkaisi jatkossa sen kalenterikuukauden alussa, jona lapsi täyttää yhdeksän kuukautta.

Kuntaliitto pitää varhaiskasvatuksen alkamisesta esitettyä muutosta selkeänä. Kuntaliitto huomauttaa, että riippuen siitä miten perheet vanhempainrahapäiviä pitävät, voi muutos lisätä pienten lasten varhaiskasvatuspalvelun käyttöä. Vauvaikäisten lasten palvelun järjestäminen lisää kustannuksia merkittävästi. Lisäksi toiminnan toteuttamiselle tarvitaan erilaisia tilaratkaisuja esimerkiksi nukkumisjärjestelyjen ja ruokailujen osalta.

Esityksen mukaan oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyisi, vaikka lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sinä aikana, jona lapsen hoidosta maksetaan sairausvakuutuslain mukaista vanhempainrahaa, mikäli poissaolo kestää yhtäjaksoisesti enintään 13 viikkoa ja mikäli se on ennalta ilmoitettu.

Kuntaliitto pitää perusteltuna sitä, että varhaiskasvatuspaikkaa ei voi käyttää vanhempainrahan kanssa samanaikaisesti. Muiden poissaolojen osalta vastaavaa oikeutta paikan säilymiseen ei ole. Esityksen mukaan oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy, mikäli poissaolo kestää yhtäjaksoistesti enintään 13 viikkoa.

Kuntaliitto vaatii lakiin selkiytystä siitä, mitä yhtäjaksoisella poissaololla tarkalleen tarkoitetaan. Onko esimerkiksi se yhtäjaksoinen poissaolo, jos vanhempainvapaata pitää 13 viikon jakson aikana kaksi päivää viikossa tai on joka toinen viikko vanhempainvapaalla?

Kuntaliitto pitää hyvänä sitä, että vanhempainvapaasta johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava ajoissa. Poissaolosta ilmoittamisen ajat ovat kuitenkin erilaiset poissaolon pituudesta riippuen. Asia vaikuttaa sekavalta. Kuntaliitto on huolissaan siitä, miten asia saadaan tiedotettua asiakkaille siten että kaikki ymmärtävät mihin mennessä eri tilanteissa poissaolosta tulisi ilmoittaa.

Kuntaliitto huomauttaa, että erilaiset ilmoitusvelvoitteet lisäävät kunnan hallinnointityötä ja joustava vanhempainrahakauden käyttö lisää poukkoilevaa varhaiskasvatukseen osallistumista ja haastaa siltä osin laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamista. Lisäksi varhaiskasvatuksen tiukat mitoitussäädökset ja kelpoisuusvaatimukset ovat haastavia tilanteessa, jossa varhaiskasvatuksessa työskentelevät työntekijät haluavat itse käyttää vanhempainpäivärahaa joustavasti.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia koskevat muutosehdotukset

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että varhaiskasvatuslain mukaisesti ennalta ilmoitetut vanhempainrahapäivien käyttämisestä johtuvat poissaolot olisivat maksuttomia.

Kuntaliitto pitää varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutosta selkeänä ja hyvänä sitä, että maksuttomuuden perusteena käytetään varhaiskasvatuslain 15 §:ään esitettyjen poissaolon ilmoittamiseen liittyviä aikoja.

Kuntaliitto huomauttaa, että joustava toimintatapa lisää merkittävästi asiakasmaksuun liittyviä hyvityskäytänteitä ja hallinnollista työtä. Asia on toki asiakkaan kannalta ymmärrettävä ja kannatettava.

Kustannusvaikutukset                       

Esitykseen sisältyy työelämän joustoja, jotka lisäävät merkittävästi kunnille ja kuntayhtymille aiheutuvia kustannuksia esimerkiksi sairauspäivärahoissa ja varhaiskasvatuksessa. Kuntaliitto muistuttaa, että kunnat ja kuntayhtymät toimivat sekä järjestelmän rahoittajana, työnantajana että palveluiden tuottajana.

Esityksessä lähdetään oletuksesta, että isät eivät käyttäisi laajasti heille kiintiöityjä vapaita. Jos isät lisäävät heille kiintiöidyn vapaan käyttöä, uudistuksen kustannukset ylittyvät merkittävästi suuremmiksi kuin mitä esityksessä on arvioitu. Kuntaliitto vaatii, että vaihtoehto huomioidaan myös uudistuksen kustannusarviossa.

Kustannuksia voi syntyä, jos kaikkia varhaiskasvatusryhmän paikkoja ei saada täytettyä, eikä poissaolojen osalta voi periä asiakasmaksuja. Tämä tilanne on esityksessäkin tunnistettu, vaikka sen ei oleteta aiheuttavan kustannuksia palvelun järjestämisen osalta.

Kuntaliitto huomauttaa, että toiminnan sopeuttamien varhaiskasvatukseen liittyvien tiukkojen mitoitusten osalta tältä osin on melko mahdotonta, vaikka esityksessä tällainen vaihtoehto esille nostetaankin. Lisäksi esityksen mukaan kustannusvaikutuksia lasten poissaoloista voi syntyä kunnalliselle varhaiskasvatuksen järjestäjälle jossain määrin myös palvelusetelillä tai ostopalveluna järjestetystä toiminnasta. Vastaavasti kustannuksia voi syntyä myös yksityisen hoidon tuen osalta. 

Kunnalle kustannuksia syntyy myös työnantajana ja erityisesti varhaiskasvatuksen osalta, kun varhaiskasvatuksessa työskentelevät käyttävät vanhempainrahajärjestelmän mahdollistamia joustoja. Varhaiskasvatuslain mukaisten kelpoisuusehdot täyttävien sijaisten saamiseksi syntyy haasteita, samoin mitoituksista huolehtimisen osalta.

Kuntaliitto vaatii tarkempia kustannusvaikutusten laskelmia varhaiskasvatuksen järjestämiskustannusten osalta. Kuntaliiton näkemyksen mukaan uudistus ei varhaiskasvatuksen osalta ole kustannusneutraali.                              

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta ehdotetaan muutettavaksi siten, että oikeus kotihoidon tukeen voisi alkaa jo ennen lapsen varhaiskasvatusoikeuden alkamisikää. Kuntaliitto pitää muutosta perusteluna, mutta huomauttaa, että muutoksesta saattaa aiheutua lisäkustannuksia kotihoidontuen käyttöön liittyen vaikka esityksessä oletetaan muutokset tuovan merkittävää säästöä. Lisäksi kotihoidontuen kuntalisää maksavien kuntien osalta tulee pohdittavaksi, miten muutos vaikuttaa mahdollisen kuntalisän maksamiseen.

 

Terhi Päivärinta
johtaja

Jarkko Lahtinen
kehittämispäällikkö

 

SUOMEN KUNTALIITTO  

tags