Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 9.8.2021 (728/03.01.00/2021) Päivi Väisänen-Haapanen

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Kuntaliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vapaasta sivistystyöstä annettua lakia siten, että maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen valtionosuusrahoitus erotettaisiin omaksi kokonaisuudekseen vapaan sivistystyön rahoitusjärjestelmässä 1.1.2022 lukien.

Suomen Kuntaliitto puoltaa esityksen hyväksymistä. Maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen valtionosuusrahoituksen erottaminen muusta vapaan sivistystyön valtionosuusrahoituksesta lisäisi valtionosuusrahoituksen ennakoitavuutta koulutuksen ylläpitäjille. Kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen valtionosuusrahoituksen tason korjaamiseen on ilmennyt suurta tarvetta. Vuodesta 2022 alkaen julkisen talouden suunnitelmassa 2022-2025 todettu 5 miljoonan euron lisärahoitus mahdollistaa nykyistä paremmin koulutuksen suoritteiden rahoittamisen täysimääräisesti, 100 prosentin valtionosuudella. Koska rahoitus ei ole riittävä koulutustehtävään tarvittavaan suoritemäärään nähden, esitys sisältää nuorten maahanmuuttajien opintosetelirahoituksen (1,9 M€) siirtämisen osaksi kotoutumissuunnitelmaan hyväksyttävän koulutuksen valtionosuusrahoitukseen rahoituksen tason korjaamiseksi. Riittävän, erillisen rahoituksen kohdentaminen kotoutumissuunnitelmaan hyväksyttyyn koulutukseen ottaa nykyistä paremmin huomioon myös koulutuksen ylläpitäjien edellytykset perustehtävänsä, vapaan sivistystyön koulutuksen, järjestämiseen.

Samalla Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, että myös kotoutumisajan ylittäneiden koulutustarpeisiin vastaamisen mahdollisuutta ja riittävyyttä on arvioitava vapaassa sivistystyössä.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Päivi Väisänen-Haapanen

 

 

 

tags