Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle 16.4.2021 (240/03.01.00/2021), Johanna Vilkuna

Hallituksen esitys liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisesta

 

Esityksen tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön uuden tieturvallisuusdirektiivin vaatimukset sekä täydentää YVA-direktiivin kansallista täytäntöönpanoa koskien valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä niiden maanteiden ja rautateiden hankkeiden osalta, joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.  Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2021.

Tieturvallisuusdirektiivin vaatimuksia ehdotetaan sovellettavaksi jatkossa TEN–T ‑teihin, moottoriteihin sekä valtakunnallisesti merkittävään runkoverkkoon kuuluviin maanteihin, riippumatta siitä, ovatko ne suunnitteluvaiheessa, rakenteilla vai jo käytössä. Valtakunnallisesti merkittävään runkoverkkoon kuuluvat maantiet on määritelty pääväyläasetuksessa.

Kuntaliitto toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Kuntaliitto kannattaa direktiivin vaatimusten soveltamista TEN-T-verkoston lisäksi muilla vilkkaasti liikennöidyillä väylillä. Hallituksen esityksessä olisi syytä selkeyden vuoksi tarkemmin luetella ne tiet, joita soveltaminen koskee pääväyläasetuksen lisäksi esimerkiksi kaupunkiseuduilla ja kaupunkien välisillä yhteyksillä.

Liikenneturvallisuutta tulee edistää myös alemmalla tieverkolla. Direktiivin soveltamisalan ulkopuoliseen tieverkkoon on tärkeää soveltaa direktiivin edellyttämiä toimia hyvinä käytänteinä vastuuviranomaisen toimesta.

Kuntaliitto pitää huolestuttavana kuitenkin sitä, että valmisteilla olevan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman rahoitusraami ei näytä tuovan resursseja liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteiden tehokkaaseen edistämiseen.

Verkon laajuisen tieturvallisuusarvioinnin luominen tieosuuksien luokittelun tilalle on kannatettava kehitysaskel. Direktiivin soveltamiseen kuuluvat auditointi ja tarkastelumenettelyt ovat erittäin tarpeellisia käytäntöjä liikenneturvallisuuden parantamisen kannalta hankkeiden suunnittelun, rakentamisen ja käyttöönoton vaiheissa. Kuntaliitto toivoo, että kunnat ja alueet otetaan vahvemmin mukaan tieturvallisuusauditointeihin suunnittelun laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi.

Kuntaliitto tuo lisäksi esille, että liikenneturvallisuuden ja Suomen EU-vaikuttamisen kannalta ei välttämättä ole eduksi, jos Suomi pyrkii saamaan poikkeuksia TEN-T -verkon laatuvaatimuksiin keskeisillä tieosuuksilla (esim. valtatie 4), eikä asiaan tulisi viitata esityksessä.

Lain kytkeminen YVA-lakiin tie- ja ratahankkeiden rajat ylittävien vaikutusten osalta on perusteltua.

 

Suomen Kuntaliitto ry
 

Miira Riipinen                                Johanna Vilkuna
johtaja                                     kehittämispäällikkö

 

tags