Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 3.9.2021 (835/03.01.01/2021), Päivi Väisänen-Haapanen

HE 113/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta.

HE 113/2021 vp     Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Kuntaliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä ja mahdollisuudesta tulla kuulluksi.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vapaasta sivistystyöstä annettua lakia siten, että maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen valtionosuusrahoitus erotettaisiin omaksi kokonaisuudekseen vapaan sivistystyön rahoitusjärjestelmässä 1.1.2022 lukien.

Suomen Kuntaliitto puoltaa esityksen hyväksymistä. Maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen valtionosuusrahoituksen erottaminen muusta vapaan sivistystyön valtionosuusrahoituksesta lisäisi valtionosuusrahoituksen ennakoitavuutta koulutuksen ylläpitäjille.

Kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen valtion-osuusrahoituksen tason korjaamiseen on ilmennyt suurta tarvetta. Vuodesta 2022 alkaen julkisen talouden suunnitelmassa 2022-2025 todettu 5 miljoonan euron lisärahoitus mahdollistaa nykyistä paremmin koulutuksen suoritteiden rahoittamisen täysimääräisesti, 100 prosentin valtionosuudella. Koska rahoitus ei ole riittävä koulutustehtävään tarvittavaan suoritemäärään nähden, esitys sisältää nuorten maahanmuuttajien opintosetelirahoituksen (1,9 M€) siirtämisen osaksi kotoutumissuunnitelmaan hyväksyttävän koulutuksen valtionosuusrahoitukseen rahoituksen tason korjaamiseksi. Riittävän, erillisen rahoituksen kohdentaminen kotoutumissuunnitelmaan hyväksyttyyn koulutukseen ottaa nykyistä paremmin huomioon myös koulutuksen ylläpitäjien edellytykset perustehtävänsä, vapaan sivistystyön koulutuksen järjestämiseen.

Samalla Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, että kotoutumisajan ylittäneiden koulutustarpeisiin vastaamisen mahdollisuutta sekä siihen kohdennettavan rahoituksen vakiinnuttamista ja riittävyyttä on arvioitava vapaassa sivistystyössä. Koulutustarpeeseen on vastattu opintosetelirahoituksella. Etenkin, mikäli kotoutumisaika lyhenee kahteen vuoteen, koulutustarpeen voidaan ennakoida kasvavan. On kuitenkin otettava huomioon se, että opintosetelirahoituksen tarve myös muiden rahoituksen piirissä olevien kohderyhmien koulutuksen järjestämiseen on suuri. 

 

Terhi Päivärinta                              
Johtaja 

Päivi Väisänen-Haapanen
Erityisasiantuntija

tags