Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 19.11.2021(1031/03.01.01/2021) Maarit Kallio-Savela

HE 191/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta.

Suomen Kuntaliitto ry. kiittää sivistys- ja tiedejaostoa mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lausunnon muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia. Lakia muutettaisiin siten, että Opetushallitukselle annettaisiin toimivalta poiketa tutkinnon perusteissa tilauskoulutuksessa tai Euroopan ulkopuolella järjestettävässä tutkintokoulutuksessa välttämättömiltä osin muista kuin keskeisistä Suomessa käytössä olevien tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista.

Kuntaliitto pitää esitettyä muutosta tarkoituksenmukaisena.

Hallituksen esityksessä muutettaisiin myös maksullista palvelutoimintaa koskevaa pykälää. Lain 31 §:ää koskevalla muutoksella korjattaisiin pykälän sanamuoto vastaamaan voimassa olevaa vakiintunutta käytäntöä, jonka mukaan pykälässä tarkoitettua maksullista palvelutoimintaa harjoitetaan myös muiden järjestämisluvan tai ylläpitoluvan saaneiden koulutuksen järjestäjien kanssa.

Kuntaliitto pitää erittäin hyvänä, että muutetaan vastaamaan vakiintunutta käytäntöä. Tärkeää on myös, että säädös sisältää viittauksen ammattikorkeakouluihin.

Tässä yhteydessä Kuntaliitto kiinnittää yleisellä tasolla huomioita siihen, että koulutusviestiä koskevaa sääntelyä on asemoitu osaksi kansallista koulutusjärjestelmää. Toisin kuin julkisesti rahoitettu ja valvottu kansallinen koulutusjärjestelmä, koulutusvienti on markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa. Tästä syystä Kuntaliitto katsoo, että koulutusvientiä koskevaa säädöspohjaa tulee kokonaisuudessaan selvittää ja arvioida. Koulutusvientiä koskeva sääntely ei saa vaikuttaa kansalliseen koulutusjärjestelmään, jota ei ole kansallisella eikä EU-oikeudellisella tasolla katsottu taloudelliseksi toiminnaksi.

Koulutusvientiin liittyy useita epäselviä linjanvetoja, joita tulee selvittää erikseen.

SUOMEN KUNTALIITTO

Terhi Päivärinta
johtaja, hyvinvointi ja sivistys -yksikkö                                     

Maarit Kallio-Savela
kehittämispäällikkö   

tags