Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle 23.11.2021 (1060/03.01.01/2021) Vesa-Pekka Tervo

HE laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain 40 ja 58 §:n ja ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain 40 ja 58 §:n ja ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettua lakia siten, että lakia täydennettäisiin ympäristövaikutusten arviointia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin ja vaarallisten aineiden suuronnettomuusvaaran torjuntaa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin toimeenpanon osalta. Lakiin tehtäisiin myös teknisiä muutoksia. Lisäksi ydinenergialakiin ja kaivoslakiin ehdotetaan lisättäväksi eräät viittaussäännökset.

Esityksen tavoitteena on varmistaa edellytykset, joilla yleisö, jota asia koskee, voi valmistautua sekä tehokkaasti osallistua ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Kemikaaliturvallisuuslakia muutettaisiin lisäämällä ’yleisö, jota asia koskee’-määritelmään rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt, joiden tarkoituksena on luonnon-, ympäristön tai terveydensuojelun edistäminen sekä sijaintialueen kunnat. Tarkennus osaltaan turvaa yhteisöjen ja kuntien vaikutusmahdollisuuksia ympäristövaikutusten arviointia edellyttävissä hankkeissa.

Lisäksi esityksessä säädetään kansainvälistä kuulemista koskevasta menettelystä tilanteissa, joissa lain soveltamisalaan kuuluvalla hankkeella katsotaan olevan todennäköisesti merkittäviä valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia.

Suomen Kuntaliitto katsoo, että esitetyt toimenpiteet ovat oikeasuhteisia. Hallituksen esitys edistää perustellulla tavalla kansanvaltaisuutta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla myönteisiä ympäristö- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Vesa-Pekka Tervo                                                
pelastustoimen kehittämispäällikkö    

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!