Lausunto opetushallitukselle 1.3.2021 (123/03.01.00/2021), Mari Sjöström, Kyösti Värri, Maarit Kallio-Savela

Lausunto tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden luonnoksesta

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden luonnoksesta. 

Kommentit luvusta 1 Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Kuntaliitto pitää hyvänä, että opiskelijoiden opinnot rakentuvat joustavasti henkilökohtaisten osaamistarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden perusteella. Koulutuksen yksi yhteinen pakollinen osa ja valinnaiset koulutuksen osat, joiden kestoa voidaan ajallisesti joustaa, ovat perusteltuja ottaen huomioon tutkintokoulutuksen valmentavan koulutuksen tavoitteet ja tehtävä. Väljyys antaa koulutuksen järjestäjille mahdollisuuden toteuttaa opetusta opiskelijan henkilökohtaisiin tarpeisiin vastaten yhteistyöverkostoja hyödyntämällä. 

2 Laaja-alainen osaaminen tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa

Kuntaliiton mukaan laaja-alainen osaaminen soveltuu osaksi tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta. Koulutuksen osia koskevassa luvussa 6 (kuusi) edellytetään, että paikallisesti kuvataan laaja-alainen osaaminen jokaisen koulutusosan osalta erikseen. 

Kuntaliitto esittää, että kuudennesta luvusta poistettaisiin jokaisen koulutusosan alta oleva kappale laaja-alaisen osaamisen kuvaamisesta. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet vaihtelevat koulutusasteittain. TUVA-koulutuksen perusteissa laaja-alaisen osaamisen täsmentäminen jokaisen koulutusosion alla voi paikallisesti osoittautua epämääräiseksi ja päällekkäisyyttä aiheuttavaksi opiskelijoiden koulutussiirtymien ja jatkumoiden näkökulmasta. Tämä ei liene tarkoituksenmukaista. Sen sijaan koulutuksen järjestäjä voisi perusteluonnoksessa esitettyä yleisemmällä tasolla kuvata tämän (2) luvun alla, kuinka tutkintoon valmentavassa koulutuksessa laaja-alaisen osaamisen tavoitteet huomioidaan eri koulutusosien sisällöissä paikallisesti. 

Kommentit luvusta 3 Koulutuksen järjestäminen

Kuntaliitto antaa kommentit luvusta 3, 4, 5 yleisinä kommentteina. 

Kommentit luvusta 4 Palaute osaamisen kehittymisestä ja osaamisen arviointi

Kuntaliitto antaa kommentit luvusta 3, 4, 5 yleisinä kommentteina. 

Kommentit luvusta 5 Muut koulutusta koskevat määräykset

Kuntaliitto antaa kommentit luvusta 3, 4, 5 yleisinä kommentteina. 

Kommentit luvusta 6 Koulutuksen osat

Kuntaliitto on esittänyt lukua 2 koskevan kommenttinsa yhteydessä, että laaja-alaisen osaamisen täsmentämistä ei edellytettäisi tässä luvussa jokaisessa koulutusosassa erikseen. 

Yleisiä kommentteja ja huomioita tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) perusteluonnoksesta

Kuntaliitto muistuttaa, että kuntien tehtävistä säädetään lailla (PL 121 §). Perustuslain 80 §:n myös yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan, on säädettävä lailla.  

Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain (1215/2020) 12 §:ssä säädetään Opetushallitukselle valtuutus määrätä koulutuksen perusteista. Kyse on koulutuksen järjestäjiä velvoittavista oikeusnormeista, joiden säätämisestä säädetään perustuslain (731/1999) 80 §:n 2 momentissa. Perustuslain 80 §:ssä edellytetään valtuussäännöksen tarkkarajaisuutta. 

Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain 12 §:n 1 momentin mukaan Opetushallitus määrää koulutuksen perusteet tutkintokoulutukseen valmentavalle koulutukselle. Koulutuksen perusteissa määrätään koulutuksen osien tavoitteista, keskeisistä sisällöistä ja arvioinnista sekä henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan merkittävistä tiedoista. Pykälän 2 momentin mukaan koulutuksen perusteet tulee laatia siten, että opiskelijalla on valmentavan koulutuksen aikana mahdollisuus suorittaa lukion oppimäärään kuuluvia opintoja ja ammatillisten perustutkintojen osia ja osien osa-alueita, korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja vahvistaa suomen tai ruotsin kielen taitoaan. Pykälän 3 momentin mukaan perusteiden perusteella koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen sisällöstä tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden mukaisesti. Koulutuksen järjestäjän tulee laatia suunnitelma koulutuksen toteuttamisesta. Suunnitelmassa päätetään opetuksen, ohjauksen ja erityisen tuen toteuttamisesta, opiskelijoille tarjottavista koulutuksen osista sekä opetuksen tarkemmista tavoitteista ja sisällöistä.

Kuntaliitto katsoo, että lähtökohtaisesti tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteissa voidaan määrätä vain niistä asioista, joihin Opetushallituksen toimivalta ulottuu. Perusteisiin ei tule kirjata asioita, joista tulee säätä lailla tai, joista on säädetty lailla kuten koulutuksen järjestäjille säädetyistä tehtävistä tai opiskelijoille laissa säädetyistä oikeuksista ja velvollisuuksista. 

Kuntaliitto huomauttaa, että tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteluonnos rakentuu nyt liiallisesti lainsäädännön esittämiseen tai sen tulkintaan. Tällöin ne asiat, joista Opetushallitus saa tosiasiallisesti määrätä toimivaltuuksiensa puitteissa, hämärtyy. Tämä huomio koskee erityisesti seuraavia lukuja:

3. Koulutuksen järjestäminen, luvut 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

4. Palaute osaamisen kehittymisestä, luvut 4.1, 4.3

5. Muut koulutusta koskevat määräykset (kaikilta osin poistettava)

Kuntaliitto edellyttää, että Opetushallitus käy tutkintokoulutuksen valmentavan koulutuksen perusteet vielä kokonaisuudessaan läpi siitä näkökulmasta, että perustemääräykset ovat toimivaltasäännöksen mukaiset ja pysyvät toimivaltamääräyksen rajoissa. Kuntaliitto painottaa myös sitä, että ilman normiluonnetta oleva aineisto ja tukimateriaali on selkeästi annettava erikseen. 

Kuntaliitto pitää hyvänä koulutuksen järjestäjien kannalta, että kaikki uudistuksen toimeenpanon kannalta keskeiset asiakirjat sekä aineistot ja tukimateriaalit ovat samanaikaisesti saatavissa sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että koulutuksen järjestäjien tiedottamiseen panostetaan. Tutkintokoulutuksen valmentavan koulutuksen onnistunut toimeenpano edellyttää, että koulutuksen järjestäjille ja opetushenkilöstölle on tarjolla riittävästi laadukasta koulutusta ja eri puolella maata. On myös tärkeää, että koulutusta on saatavilla eri kieliryhmille. 

Lopuksi Kuntaliitto toteaa, että opetussuunnitelmien perusteiden kautta voidaan vahvistaa koulutuksellista jatkumoa. Jatkossa on syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota eri koulutusasteita koskevien opetussuunnitelman perusteasiakirjojen väliseen jatkumon vahvistamiseen, jottei koulutusasteiden välille muodostu liian erilaista käsitystä mm. perusopetuksen päättövaiheessa ”vaaditun” ja toisen asteen jatko-opinnoissa ”edellytetyn” osaamisen välille.

SUOMEN KUNTALIITTO

Terhi Päivärinta                                         Mari Sjöström
Hyvinvointi- ja sivistysyksikön johtaja          Perusopetuksen erityisasiantuntija

tags