Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle 25.3.2021 (218/03.01.00/2021), Johanna Vilkuna

Liikennejärjestelmäanalyysi ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman seuranta

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja vastaa lausuntopyynnön kysymyksiin seuraavasti.

Mitkä ovat tärkeimmät ja liikennejärjestelmäanalyysin valmistelun ensivaiheessa priorisoitavat tilannekuvat?

Liikennejärjestelmä on kokonaisuus ja kaikki tilannekuvat ovat tärkeitä. Liikenneverkon strateginen tilannekuvan valmistelua tulisi priorisoida ottamalla sen valmistelun yhteistyöhön hyvissä ajoin kunnat, kaupunkiseudut, alueet ja muut sidosryhmät mukaan.

Mitkä ovat kriittisimmät liikennejärjestelmätason tietopuutteet ja millaiselle alueelliselle tiedolle olisi eniten tarvetta?

Kestävän liikkumisen kannalta tietopuutteita on kulkumuoto-osuuksien kehityksessä, josta olisi hyödyllistä saada useammin valtakunnallisia päivityksiä.

Pyöräilyn osalta keskeinen tietopuute koskee seudullisten ja alueellisten pyöräilyverkostojen kuntoa, laatua ja yhdistävyyttä.

Kansainvälisten yhteyksien osalta olisi hyvä tarkentaa Suomen kytkeytymistä kansainväliseen liikennejärjestelmään. Tätä edistettäisiin myös konkretisoimalla toimialoittain keskeiset kuljetusreitit, jossa Suomi on tärkeä kulkuväylä pohjoismaisen ja eurooppalaisen logistiikan näkökulmasta. Myös satamien ja pääväylien välinen yhteys tulisi avata havainnollisemmin toimialoittain. 

Muistiossa todetaan, että alueellisen tietopohjan kehittäminen on yksi tärkeä tehtävä liikennejärjestelmäanalyysin rakentamisessa. Tässä tulee hyödyntää kaupunkiseutujen ja maakunnan liittojen osaamista ja tietoaineistoja.

Yksittäisiä kuntia koskevan tiedon osalta on tarpeen selkeästi tunnistaa, mitkä tiedot ovat olennaisia liikennejärjestelmäanalyysin ja seurannan kannalta, mitä tietoa on hyödynnettävissä ja miten tiedontuotantoa voidaan tarvittaessa kehittää kustannustehokkaasti lisäämättä kuntien resurssitarpeita.

Miten hyvin muistiossa kuvattu yhteistyöprosessi varmistaa jatkuvan vuorovaikutuksen?

Traficomin tavoitteena on kehittää liikennejärjestelmäanalyysistä valtakunnallisen ja alueellisen tason liikennejärjestelmäsuunnittelun keskeinen työkalu. Tavoite on hyvä, mutta tulee huomioida, että sen toteutuminen edellyttää yhteisesti jaettua tilannekuvaa ja näkemystä nykyisestä ja tulevasta kehityksestä eri toimijoiden kuten valtion, alueiden, kaupunkiseutujen ja kuntien kesken. Tällöin keskeistä on, että näiden toimijoiden näkemykset ja tietoaineistot huomioidaan analyysityössä.

Tavoite rakentaa liikennejärjestelmäanalyysin kehittämiseen ja ylläpitoon joustava, yhteistyöhön perustuva prosessi, jossa käytetään mahdollisimman paljon alalla jo olevia verkostoja, on hyvä lähtökohta. MAL-kaupunkiseudut on tunnistettu yhdeksi työn vuorovaikutusverkostoksi kuten onkin tarpeen.

Puutteena kuitenkin on, että muita isoja kaupunkiseutuja ei ole tunnistettu yhteistyöverkostoksi. Muistiota tulisi tältä osin täydentää. Kuntaliitto ehdottaa, että kaupunkiseutuverkoston kanssa käydään vuosittaiset keskustelut liikennejärjestelmän tilannekuvasta ja kehittämistarpeista, jotta kaupunkiseutujen erityistarpeet nousevat esille analyysityössä.

MAL- ja muut isot kaupunkiseudut sekä seutukaupunkiverkosto (maakuntansa kakkoskaupunkeja) tulisi kutsua mukaan myös perustettavaan liikennejärjestelmäfoorumin. Liikennejärjestelmäfoorumi ja ylimaakunnalliset keskustelut ovat hyviä tapoja pitää yhteyttä sidosryhmiin. Samalla kunnille ja alueille on myös ensiarvoisen tärkeää jatkuva suora yhteistyö valtiontoimijoiden kanssa seudullisessa ja alueellisessa liikennejärjestelmätyössä.

Mitkä ovat liikennejärjestelmäanalyysin valmisteluun sisältyvän yhteistyön näkökulmasta tärkeimmät olemassa olevat verkostot?

Kuntien näkökulmasta keskeisiä verkostoja ovat kaupunkiseutukohtaiset ja alueelliset liikennejärjestelmätyö- ja yhteistyöryhmät, MAL-yhteistyö, joukkoliikennetoimijoiden verkostot ja pyöräilyn edistämisverkostot. Myös Kuntaliiton kuntaverkostoilla on tärkeä merkitys ja niiden puitteissa on mahdollista tehdä liikennejärjestelmäanalyysin ja seurannan vuorovaikutusta. Näitä verkostoja ovat isojen kaupunkien (23) verkosto, kehyskuntaverkosto, seutukaupunkien verkosto, pienten kuntien verkosto, KEHTO-foorumi sekä kaupunkien liikennesuunnittelijoiden verkosto.

Mitä muuta palautetta haluatte antaa liikennejärjestelmäanalyysin valmisteluun?

Traficomin järjestämät kaikille avoimet verkkotilaisuudet ovat kannatettavia ja hyviä tiedonvaihdon kanavia.

 

Suomen Kuntaliitto ry

 

Miira Riipinen                                              Johanna Vilkuna
johtaja,                                                           liikenneasiantuntija
yhdyskunnat ja ympäristö

 

tags