Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle 18.11.2021 (1070/03.01.00/2021) Johanna Vilkuna

Liikenteen palveluista annetun lain 179 a §:n voimassaolon jatkamisesta

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta.

Liikenteen palveluista annetun lain 179 §:n 2 momentissa säädetään henkilöliikenteen kuljetuspalvelun tarjoajan velvollisuudesta ilmoittaa säännöllisesti tarjottavan palvelun aloittamisesta, lopettamisesta ja olennaisista muutoksista viimeistään 60 päivää ennen suunnitelman toteuttamista liikenne- ja viestintävirastolle. Covid-19-epidemiasta johtuen 60 päivän ilmoitusvelvollisuudesta on väliaikaisesti poikettu ja ilmoitus on tullut tehdä viimeistään viisi päivää ennen suunnitelman toteuttamista. Ehdotuksella jatkettaisiin epidemian aikana käytössä ollutta poikkeusta 30.6.2022 asti.

Kuntaliitto pitää ehdotusta poikkeuksen jatkamista epidemiatilanteessa ymmärrettävänä, sillä joukkoliikenneala on toipumassa epidemian vaikutuksista hitaasti ja ehdotettu poikkeus mahdollistaa liikennöitsijöille palvelujen joustavamman ja nopeamman tarjoamisen ja sopeuttamisen.

Kuntaliitto pitää kuitenkin tärkeänä, että 60 päivän sääntöön palataan tilanteen vakiinnuttua. Tuloksena ei tule olla poikkeuskäytännön vakiintuminen ja ilmoitusvelvollisuuden lyhentäminen 60 päivästä.   

Viranomaisille 60 päivän aikaraami on tiukka silloin, kun niiden on markkinaehtoisen liikenteen muutosten ja heikennysten seurauksena hankittava korvaavaa palvelua esimerkiksi työssäkäynnin tarpeisiin ja lakisääteisiin koulukuljetuksiin. Kuntaliitto toivoo, että lakimuutoksen perusteluissa huomioidaan myös se, että nopealla aikataululla tehtävät korvaavat julkiset hankinnat lisäävät tyypillisesti palvelun järjestämisen kustannuksia.

Nopeat palvelumuutokset ovat haasteellisia myös matkustajien liikkumistarpeiden ja ennakoinnin näkökulmasta.

SUOMEN KUNTALIITTO

Miira Riipinen           
Johtaja                              

Johanna Vilkuna
Kehittämispäällikkö

tags