Lausunto opetus ja kulttuuriministeriölle 26.11.2021 (1051/03.01.00.2021) Kyösti Värri, Maarit Kallio-Savela, Minna Antila

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n muuttamisesta

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja antaa asiantuntijalausunto opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellusta luonnoksesta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n muuttamisesta.

Luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi rahoitusasetuksen 25 §:ää, jossa säädetään tietojen ilmoittamisesta. Asetukseen ehdotetaan lisättäväksi säännös ajankohdasta, jonka mukaisia Koski-tietovarantoon tallennettuja tietoja käytettäisiin lukio- ja ammatillisen koulutuksen varainhoitovuoden rahoituksen myöntämisessä ja lukiokoulutuksen osalta myös rahoituksen tarkistamisessa.

Luonnoksessa ehdotetaan rahoitusasetuksen 25 §:n 6 momenttiin lisättäväksi säännös, jonka mukaan kyseisen pykälän 4 momentissa tarkoitetut lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tiedot otettaisiin lain 1705/2009 23 §:n 2 momentissa tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä ja 50 §:n 1 momentin mukaista rahoitusta myönnettäessä huomioon sen mukaisesti kuin ne on tallennettu valtakunnalliseen tietovarantoon varainhoitovuotta edeltävänä vuonna 30. päivänä syyskuuta tai opetus- ja kulttuuriministeriön päättämänä myöhempänä ajankohtana. Samoin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan tarkistettaessa lukiokoulutuksen rahoitusta lain 1705/2009 50 §:n 2 momentin perusteella, tiedot otettaisiin huomioon sen mukaisesti kuin ne on tallennettu varainhoitovuonna 30. päivänä syyskuuta tai opetus- ja kulttuuriministeriön päättämänä myöhempänä ajankohtana.

Luonnoksessa ehdotettu säännös koskisi ensinnäkin lukiokoulutuksen ennakollisen rahoituksen myöntämistä. Lukiokoulutuksen ennakollisen rahoituksen myöntämisessä käytetään varainhoitovuotta edeltävän vuoden tilastointipäivien (20.1. ja 20.9.) opiskelijamäärätietoja ja yksikköhintojen määräämisessä edeltävän vuoden syksyn tilastointipäivän (20.9.) opiskelijamäärää. Toiseksi säännös koskisi ammatillisen koulutuksen rahoituksen myöntämistä, sillä ammatillisessa koulutuksessa suoritteina käytetään varainhoitovuotta edeltäneen vuoden toteutuneita tietoja (opiskelijavuodet, tutkinnot ja osaamispisteet). Kolmanneksi säännös koskisi lukiokoulutuksen rahoituksen tarkistamista, sillä lukiokoulutuksen rahoitus tarkistetaan varainhoitovuoden toteutuneen opiskelijamäärän (20.1. ja 20.9.) mukaiseksi.

Säännösluonnoksen perustelujen mukaan lähtökohtana olisi, että tietoja käytettäisiin sen mukaisesti kuin ne ovat tallennettuna tietovarantoon asetuksessa säädettynä määräaikana eli 30. päivänä syyskuuta. Säännöksessä ehdotetaan kuitenkin varattavaksi opetus- ja kulttuuriministeriölle mahdollisuus päättää tätä myöhemmästä ajankohdasta. Tätä mahdollisuutta olisi tarkoitus käyttää poikkeustilanteissa. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi silloin, jos koulutuksen järjestäjät eivät viranomaisesta johtuvasta syystä voisi tallentaa tietojaan määräaikaan mennessä tai jos viranomaisella olisi perusteet olettaa, että oikeita ja ajantasaisia tietoja ei saada haettua Koski-tietovarannosta vielä 30. päivänä syyskuuta.

Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1.8.2022. Asetusta sovellettaisiin ensimmäisen kerran myönnettäessä varainhoitovuoden 2023 rahoitusta ja tarkistettaessa varainhoitovuoden 2022 rahoitusta.

Suomen Kuntaliitto toteaa säännösluonnoksesta seuraavaa:

Kuntaliitto pitää esitettyä säännösmuutosta merkittävyydeltään pienenä. Säännösluonnoksessa ehdotettu määräaika vastaa pitkälti tämänhetkistä käytäntöä ja ohjeistusta. Ammatillisen koulutuksen osalta ehdotettu määräaika aikaistaisi nykyistä määräaikaa kuukaudella lokakuun lopusta syyskuun loppuun. Määräajan muutosta ei voi kuitenkaan pitää kohtuuttomana. Ehdotettu säännösmuutos tuo täsmällisemmän säädöspohjan rahoituksen myöntö- ja tarkistusperusteisiin.

Kuntaliitto pitää hyvänä, että säännösluonnoksessa ehdotetaan varattavaksi opetus- ja kulttuuriministeriölle mahdollisuus päättää myös 30. päivä syyskuuta myöhemmästä määräajasta. Se mahdollistaa tarvittaessa säännöksen soveltamisen myös poikkeuksellisessa tilanteessa. Kuntaliitto pitää ehdotettua sääntelyä kokonaisuutena perusteltuna, eikä Kuntaliitolla siten ole huomautettavaa ehdotettuun säännökseen.

Kuntaliitto pitää kuitenkin tärkeänä, että koska kyse on valtionosuusrahoitusta koskevaan sääntelyyn tehtävistä muutoksista, valtionapuviranomaisen tulee huolehtia muutoksen riittävästä ja asianmukaisesta tiedottamisesta sekä tietojen oikeellisuuden merkityksen viestimisestä koulutuksen järjestäjille.

SUOMEN KUNTALIITTO

Kyösti Värri                           
erityisasiantuntija                  

 

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!