Kuntaliiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 7.6.2021 (dnro 493/03.01.00/2021), Kaisa Mäntynen, Marko Nurmikolu

Tupakkalain muutos

 

Tupakkalain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Esityksen tavoitteena on osaltaan tukea tämän tavoitteen saavuttamista. Esityksellä toteutetaan myös hallitusohjelmaa, jonka mukaan vähennetään riippuvuuksia ja jatketaan määrätietoista työtä tupakoinnin vähentämiseksi.

Esityksessä ehdotetaan, että tunnusomaiset tuoksut ja maut kiellettäisiin kaikista tupakkatuotteista. Kielto koskisi jatkossa siis myös esimerkiksi sikareita ja pikkusikareita. Lisäksi tupakkalaissa kiellettäisiin sellaiset tuotteet, joiden tarkoituksena on saada aikaan tupakkatuotteelle tunnusomainen tuoksu tai maku. Esimerkiksi niin sanotut makukortit tulisivat siis kielletyiksi.

Esityksessä ehdotetaan, että tupakkalain 2 §:n 39 kohdassa säädettyä sisätilan määritelmää muutettaisiin niin, että se vastaisi nykyistä paremmin FCTC:n toimeenpano-ohjeissa suositeltua määritelmää. Sisätilan määritelmä kattaisi jatkossa nykyistä avoimemmat tilat, minkä vuoksi esimerkiksi julkisen liikenteen pysäkit kuuluisivat kattavammin tupakointikieltojen piiriin kuin nykyisin. Esityksessä ehdotetaan, että tupakointi kiellettäisiin leikkikentillä ja yleisillä uimarannoilla. Säännöstä asuntoyhteisön oikeudesta kieltää tupakointi ulkoalueellaan selkiytettäisiin.

Kunnan kieltoja koskevaa tupakkalain 96 §:ää muutettaisiin niin, että se kattaisi myös kunnan tupakkalain 79 §:n nojalla antamat määräykset ja että pykälän perusteella voitaisiin antaa sekä kieltoja että määräyksiä. Elinkeinonharjoittajan omavalvontavelvollisuutta laajennettaisiin koskemaan myytävänä olevien tuotteiden lainmukaisuuden valvontaa

Kuntaliiton lausunto

Kuntaliiton näkemyksen mukaan lakiehdotus tukee hyvin tupakkalain tavoitetta. Lain tavoite eli tupakoinnin väheneminen ja tupakansavulle altistumisen vähentäminen on kannatettava. Tupakointikieltoihin ehdotetut muutokset lisäisivät tupakkalain mukaisten valvontakohteiden määrää kunnissa. Tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamista valvotaan pääsääntöisesti valitusten perusteella, ja on todennäköistä, että lyhyellä aikavälillä tupakointikieltoihin ehdotetut laajennukset lisäisivät tupakkalaista johtuvaa valvontatarvetta.

Lakiehdotuksen 2 §:n 39 kohdan (sisätilan määritelmä) muuttumisen myötä tupakointi tulisi kielletyksi mm.  julkisen liikenteen pysäkeillä sekä monien ravintoloiden terasseilla.  Lakimuutoksen vaikutukset kunnan viranomaistoimintaan tulisi tarkentaa. Lakimuutoksen voimaantulon myötä mm. asiakasyhteydenottojen määrä kunnan viranomaisille tulee varmastikin kasvamaan. Päävastuu tupakoinnin kieltämisestä tulee olla toiminnanharjoittajalla ja kunnan velvollisuus tulisi rajautua sen valvomiseen, että tupakointikieltoalueet on selkeästi merkitty ja käyttäjien tiedossa. Lakiehdotuksen perusteluihin tulisi selkeämmin kuvata minkälaisia tiloja lakimuutoksen myötä tulee uutena tupakointikiellon piiriin.

Lakiehdotuksen 74 §:n 3 a ja 3 c kohtien mukaan tupakointi tulisi kielletyksi leikkikentillä, joista on tehtävä kuluttajaturvallisuuslain mukaan turvallisuusasiakirja sekä suurilla yleisillä (ns. EU) uimarannoilla. Kuntaliitto kannattaa ehdotettuja lisäyksiä tupakkalakiin tupakointikieltojen ja -rajoitusten osalta. Lasten ja nuorten suojaaminen tupakansavulta on tärkeää myös ulkoilmassa, ja lisäksi esim. uimarannoilla ja puistoalueille tupakointi aiheuttaa roskaantumista. Kuntaliitto ehdottaa laajaa uutisointia uusista rajoituksista sekä tupakointikieltojen merkitsemistä selkeästi leikkikentän tai uimarannan ylläpitäjän toimesta.

Käytännössä tupakointikieltojen valvontaa tehtäisiin pitkälti yleisöhavaintojen ja ilmiantojen perusteella, jolloin laaja tietoisuus lain voimaantulosta helpottaisi kunnan viranomaisten tehtäviä lakimuutoksen valvonnassa. Uimakauden aikana uimarantojen tupakointikieltojen valvontaa voisivat tehdä myös uimavalvojat sekä kunnan terveydensuojeluviranomaiset rannan terveydensuojelulain mukaisen tarkastuksen yhteydessä. Uimakauden ulkopuolella kyseisten kieltojen ja rajoitusten valvonta on vaikeaa, jolloin selkeät merkinnät sekä tiedottaminen kielloista korostuu. Varsinaisen ranta-alueen ulkopuolelle perustettavan tupakointipaikan (ja roskakorin) siivoamisesta ja tyhjentämisestä myös uimakauden ulkopuolella olisi syytä olla linjaukset.

Leikkikenttien tupakointikiellon valvonta tulee Kuntaliiton näkemyksen mukaan olemaan hyvin haastavaa. Kunnan valvontaviranomaisella ei ole kattavasti tietoa kiellon piiriin kuuluvista leikkikentistä, eivätkä toiminnanharjoittajatkaan aina ole selvillä turvallisuusasiakirjan laatimisvelvoitteesta. Kuntaliitto ehdottaa lakiehdotuksen tarkentamista, niin että sekä viranomaiselle että valvonnan kohteelle (toiminnanharjoittajalle) on selvää, mitä alueita ehdotuksen tupakointikielto tulee koskemaan.

Lakiehdotuksen 78 §:n myötä olisi selkeämpää, että asuntoyhteisö saisi kieltää tupakoinnin kaikissa hallitsemissaan yhteisissä ulkotiloissa, ei vain rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla. Ehdotettu muutos selkeyttää voimassa olevaa tupakkalakia. Kuntaliiton näkemyksen mukaan tupakkalakiin tulisi lisätä mahdollisuus määrätä tupakointikieltoja myös yksityisille parvekkeille asuntoyhteisön enemmistöpäätöksellä.

 

Suomen Kuntaliitto ry

 

Kaisa Mäntynen                                                  Miira Riipinen
Erityisasiantuntija, ympäristöterveys             Johtaja, yhdyskunta- ja ympäristö

 

 

tags
Kaisa Mäntynen

Kaisa Mäntynen

Ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2139, +358 40 703 6475
Vastuualueet
  • Ympäristöterveydenhoitoon liittyvä kuntien edunvalvonta, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut.
  • Kuntien ympäristöterveyden johtajien vuorovaikutteisen sähköpostilistan ylläpito ja koordinointi.
  • Kuntien sisäilmatyötä tukeviin kansallisiin hankkeisiin osallistuminen.
Marko Nurmikolu

Marko Nurmikolu

Johtava lakimies
Lakiyksikkö, Myytti-tiimi
+358 9 771 2597, +358 50 406 9494
Vastuualueet
  • ympäristönsuojelulainsäädäntö
  • jätelainsäädäntö
  • maa-aineslaki
  • ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö