Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 18.3.2021 (298/03.01.00/2021), Tuula Kock, Sami Uotinen

Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja (M 4/2021 vp)

Sosiaali ja terveysvaliokunta pyytää lausuntoa asetuksesta koskien kunnan/kuntayhtymän oikeutta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja. Asetusta sovellettaisiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin alueella ja se koskisi hoitoon pääsyä erikoissairaanhoidossa sekä lasten ja nuorten erikoissairaanhoitona toteutettavissa mielenterveyspalveluissa (Terveydenhuoltolain 51, 52 ja 53 §:t). Asetuksella ei kuitenkaan lievennettäisi hoidon tarpeen arvioinnin aloittamista koskevia määräaikoja. Kunta tai kuntayhtymä voisi luopua kiireettömän hoidon määräajan noudattamisesta kuitenkin vain, jos se arvioi, että tarve määräajoista luopumiselle on välitön tai jos sen tarve perustellun arvion mukaan syntyy seuraavan kahden viikon aikana.

Kuntaliitto pitää perusteltuna sitä, että hoidon tarpeen arvioinnin aloittamiseen ei epidemian tässä vaiheessa esitetä muutoksia. Hoitotakuun noudattamatta jättäminen on erikseen perusteltava ja välttämättömyys todettava. Epidemiatilanne saattaa muuttua nopeastikin. Kuntaliitto esittää harkittavaksi, että asetus voitaisiin jo tässä vaiheessa laajentaa koskemaan laajempaakin maantieteellistä aluetta. Lisäksi Kuntaliitto huomauttaa, että asetus ei koske perusterveydenhuoltoa lainkaan. Perusterveydenhuollossa testaus, jäljitys ja rokotukset sitovat huomattavan määrän voimavaroja ja tämä tulee väistämättä näkymään hoidon saatavuudessa myös perustasolla.

Suomen Kuntaliitto ry

Tuula Kock
asiantuntijalääkäri
 

tags