Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 17.8.2021 (725/03.01/2021) Maria Salenius

Valtioneuvoston tasa-arvopoliittisen selonteko

 

 

Valtioneuvoston tasa-arvopoliittisen selonteko - tiivistelmä

Kuntaliiton huomioita valmisteluun

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksiä valtioneuvoston tasa-arvopoliittisen selonteon osalta. Selonteossa esitettävät asiat koskevat kuntien toimintaa laajasti. Kunnat edistävät sukupuolten tasa-arvoa viranomaisina ja palvelujen tarjoajina. Historian aikana moni tasa-arvoa koskeva tavoite on jo saavutettu kunnissa tehdyn työn ansiosta.

Kuntaliitto kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei selonteon tiivistelmässä kuntien keskeisestä roolista huolimatta ole mainittu kuntia lainkaan, lukuunottamatta mainintaa paikallishallinnosta. Kun tavoitteet asetetaan, kunnat tulee huomioida keskeisinä paikallisina, alueellisina ja kansainvälisinä toimijoina. On myös tunnistettava eri kuntatyyppien erityispiirteet ja suurten kaupunkien keskeinen rooli.

Selonteossa on tärkeä tehdä näkyväksi, miksi tasa-arvon edistäminen on keskeistä yhteiskuntamme elinvoiman, myös talouden, kannalta. Selonteon on oltava myönteinen, eri toimijat tunnistava ja eteenpäin vievä. Olennaista on löytää yhdessä uusia tapoja edistää tasa-arvoa yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Kuntia laajalti koskeva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tulee huomioida valmistelussa. Se vaikuttaa myös kuntien tasa-arvotyöhön. Keskeistä on sopia selkeät vastuut. Esimerkkinä tästä toimii naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisytyö.

Kaikkien seitsemän tavoitteen saavuttaminen vaatii entistä vahvempaa vuoropuhelua ministeriöiden välillä. Keskeiset kokonaisuuteen liittyvät asiakirjat tulee huomioida selonteon valmistelussa. Tavoitteiden osalta pyydämme pohtimaan tiivistämistä ja selkeämpää esitystäpaa sen osalta, mihin tavoitteista tulee vähintään päästä.

Pidämme tärkeänä osallisuutta koskevaa tavoitetta 3. Osallisuuden osalta kunnissa on tehty pitkään erinomaista työtä. Kehitettävää on yhteiskunnan kaikilla tasoilla vielä mm. aliedustetettujen ryhmien kuulemisessa. Kuntaliitto pitää myös onnistuneena, että selonteon lähtökohtana on sukupuolen moninaisuuden tunnustaminen ja intersektionaalisuus. Digitalisaatio eri ilmiöineen tulisi näkyä vahvemmin. Myös kestävän kehityksen ulottuvuus on keskeistä huomioida erityisesti sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Vihapuheen osalta on etsittävä nopeasti ratkaisuja.

Kuntaliitto haluaa myös korostaa seurannan ja mittareiden merkitystä. Niiden avulla saadaan näkyväksi myös kuntien nykylainsäädännön pohjalta eri toimialoilla tekemää laadukasta tasa-arvotyötä. Kuntien käyttöön tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan kuitenkin jatkossa enemmän valtakunnallisia voimavaroja.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Terhi Päivärinta             
johtaja 

Maria Salenius
erityisasiantuntija    

 

tags