Lausunto Ylioppilastutkintolautakunnalle 2.9.2021 (710/03.01.00/2021) Kyösti Värri

Ylioppilastutkinnon latinan laajemman oppimäärän kokeen lakkauttaminen

Lausunto ylioppilastutkinnon latinan laajemman oppimäärän kokeen lakkauttamisesta

 

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua Ylioppilastutkintolautakunnan suunnitelmasta ylioppilastutkinnon latinan kielen laajemman oppimäärän kokeen lakkauttamisesta ja siirtymisestä yhteen latinan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen sekä mahdollisen muutoksen ajankohdasta.

Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta (612/2019, 4 §) määrää, että vieraan kielen kokeet ylioppilastutkinnossa järjestetään englannin, espanjan, italian, ranskan, saksan, venäjän, inarinsaamen, koltansaamen, pohjoissaamen, latinan ja portugalin kielissä. Ylioppilastutkintolautakunta päättää, missä kielissä järjestetään kahden eri tason mukaiset kokeet (L 502/2019, 3 §).

Tällä hetkellä ylioppilastutkinnossa on mahdollista suorittaa kahteen eri lyhyen kielen oppimäärään perustuva latinan kielen koe. Latinan laajemman oppimäärän koe perustuu perusopetuksen yläluokilla alkavaan oppimäärään B2. Se ei siten ole muiden vieraiden kielten tapainen pitkän oppimäärän mukaisesti laadittu koe. Latinan lyhyen oppimäärän koe perustuu lukiossa alkavaan oppimäärän B3, kuten muidenkin vieraiden kielten lyhyen oppimäärän koe.

Latinan laajemman oppimäärän kokeen osallistujamäärät ylioppilastutkinnossa ovat olleet hyvin pieniä. Vuonna 2021 laajemman oppimäärän kokeisiin on ilmoittautunut 5 kokelasta (4 keväällä ja 1 syksyllä). Viimeisen kymmenen vuoden aikana (2012‒2021) on ilmoittautujamäärä ollut keskimäärin 6,5 kokelasta vuodessa. Latinan lyhyen oppimäärän kokeisiin on ilmoittautunut keskimäärin 38,1 kokelasta vuodessa (27 kokelasta vuonna 2021; näistä 20 keväällä ja 7 syksyllä).

Ylioppilastutkintolautakunta suunnittelee lakkauttavansa latinan laajemman oppimäärän kokeen ylioppilastutkinnossa, jolloin siirryttäisiin vain yhteen latinan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen. Kuntaliitto toteaa, että Ylioppilastutkintolautakunnan ehdotus on hyvin perusteltu ja siten Kuntaliitto kannattaa ehdotusta.

Osallistujamäärät ylioppilastutkinnon latinan kielen laajemman oppimäärän kokeissa ovat hyvin pienet. Muutos yhdenmukaistaa latinan kielen aseman ylioppilastutkinnossa muihin vieraiden kielten B2/B3-oppimääriin verrattuna. Latinan kielen B2-oppimäärän opiskelijoilla säilyy jatkossakin mahdollisuus osallistua lyhyen oppimäärän kokeeseen. Muutos ei vaikuta koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten mahdollisuuksiin tarjota jatkossakin latinan kieltä B2- ja B3-oppimäärän opintoina muiden vieraiden kielten tapaan.

Ylioppilastutkintolautakunnan ehdotuksen mukaan mahdollinen ajankohta viimeiselle laajemman oppimäärän kokeelle voisi olla esimerkiksi kevään 2024 tai 2025 tutkinnossa. Molemmat ajankohtavaihtoehdot ovat Kuntaliiton näkemyksen mukaan perusteltavissa. Koska siirtymäaika ’Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015’ mukaisille kokeille päättyy keväällä 2025, Kuntaliitto kannattaa jälkimmäistä ajankohtavaihtoehtoa. Tällöin myös syksyllä 2021 lukio-opintonsa aloittaneet ja niihin neljä vuotta käyttäneet opiskelijat ovat saaneet opintonsa valmiiksi.

Suomen Kuntaliitto ry

 

Kyösti Värri
erityisasiantuntija  

 

tags