Lausunto ympäristöministeriölle 27.4.2023 (102/03.01.00/2023) Minna Mättö

Luonnos luonnonsuojeluasetukseksi

Kuntaliitto lausuu luonnoksesta seuraavan:

Asetuksen 1 §:ssä säädettäisiin luonnon monimuotoisuusstrategian ja toimintaohjelman laatimisesta. Ehdotuksen mukaan kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian laatiminen aloitettaisiin viipymättä kunkin strategiakauden päättyessä. Kuntaliitto toteaa, että uuden strategian laatiminen tulisi aloittaa hyvissä ajoin ennen strategiakauden päättymistä, jotta jatkossa ei synny nykyisenkaltaista tilannetta, jossa edellinen strategia on päättynyt 2020 ja vuonna 2023 ei ole hyväksyttynä uutta strategiaa.

Asetuksen 3 §:ssä on tarkoitus säätää luonnonsuojelun seurannan järjestämisestä. Asetuksen 3 §:ssä viitattaisiin luonnonsuojelulain 11 §:ään, jossa säädetään kunnan edistämistehtävästä.  Säännöksen mukaan ympäristöministeriö vastaisi luonnonsuojelun seurannan järjestämisestä yhteistyössä muiden tahojen ohella myös kuntien kanssa. Kuntaliitto toteaa, että luonnonsuojelulaissa kunnalle ei ole säädetty - eikä lain perusteluista ilmene, että olisi tarkoitettukaan säätää - lain 18 §:ssä tarkoitettua seurantatehtävää. Kuntien tehtävistä tulee perustuslain 121 §:n mukaan säätää lailla. Kunnille uusista lakisääteisistä velvoitteista aiheutuvat kustannukset tulee korvata täysimääräisesti rahoitusperiaatteen mukaisesti. Ehdotetunlaista säännöstä ei kuntien osalta siten voida ottaa luonnonsuojeluasetukseen. Kuntaliitto katsoo, että viittaus luonnonsuojelulain 11 §:ään on poistettava asetusehdotuksen 3 §:stä.

Ehdotettu asetuksen 3 § ei näyttäisi tuovan lisäarvoa jo laintasolle sisältyvään sääntelyyn nähden, joten Kuntaliitto ehdottaa harkittavaksi, onko ehdotetunlainen säännös lainkaan tarpeen asetuksessa.  

Asetuksessa säädettäisiin tarkemmin luonnonsuojelulailla suojeltavien luontotyyppien määrittelyperusteista. Luontotyyppien määritelmät poikkeavat kirjoitustyyliltään nykyisen luonnonsuojelulain vastaavista. Kuntaliitto ehdottaa vielä harkittavaksi, onko asetukseen tarpeen sisällyttää selostusta nyt ehdotetussa laajuudessa. Luontotyyppejä koskeva laajempi selostus voisi sopia paremmin asetuksen perustelumuistioon.

Asetuksen 11 §:ssä säädettäisiin toistuvasti samaa pesää käyttävistä eläinlajeista. Kuntaliitto ehdottaa perustelumuistiota vielä täydennettäväksi siten, että siitä selviäisi, mihin tutkimuksiin ja tietoon lajien määrittely perustuu.

SUOMEN KUNTALIITTO

Riipinen Miira
johtaja, yhdyskunta ja ympäristö

Minna Mättö
lakimies

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Minna Mättö

Minna Mättö

Juristi

Työvapaalla 7.1.2024 asti - Tjänstledig t.o.m. 7.1.2024

Vastuualueet
  • alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen lainsäädäntö
  • rakennetun ympäristön digitalisaatioon liittyvät juridiset kysymykset
  • luonnon monimuotoisuuteen ja suojeluun liittyvät juridiset kysymykset

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!