Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Mistä oppimäärästä haluatte lausua? Mitä vuosiluokkakokonaisuutta lausuntonne koskee? Kuntaliitto keskittyy tiiviissä lausunnossaan arvioimaan miltä osin B1-kielen vuosiviikkotunnin lisäys on pyritty tekemään siten, että paikallinen työ olisi mahdollisimman fokusoitunutta. Lausuntopalautettamme voi

Pidämme tarkoituksenmukaisena kehittää ja joustavoittaa yksityisen varhaiskasvatuksen lupamenettelyä esitetyn asian osalta. Varhaiskasvatuksen osalta on hieman erikoista, että toimialan yksityisen toiminnan tiedot rekisteröidään jatkossakin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajarekisteriin

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18157/2023 Yleiset huomiot NIS2-direktiivin tavoitteista ja tarkoituksesta Suomen Kuntaliitto ry, jäljempänä Kuntaliitto, kiittää mahdollisuudesta kommentoida luonnosta hallituksen esitykseksi kyberturvallisuusdirektiivin (NIS2-direktiivi) täytäntöönpanemiseksi

Hallituksen esitys (42/2023 vp) eduskunnalle kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 21 ja 47 §:n muuttamisesta ja em. hallituksen esityksen täydentämisestä (87/2023 vp) Hallituksen esitys (42/2023 vp) valtionosuuslain 21 ja 47 §:ien muuttamisesta on vuosittain toistuva ja valtion

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston selvityksestä (E 47/2023 vp). Suomen Kuntaliitto ry (jäljempänä Kuntaliitto) edustaa kaikkia Suomen kuntia sekä mm. kuntien ympäristöterveysviranomaisia sekä kunnallisia vesihuoltolaitoksia. Kuntaliitto on huolissaan tietyistä

Työryhmän mietinnössä ehdotetaan muutettavaksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettua lakia, ympäristönsuojelulakia ja vesilakia. Taustaa Esityksen tavoitteena on asettaa vesienhoidon ympäristötavoitteet sitoviksi vastaamaan EU-sääntelyä ja täsmentää ympäristötavoitteisiin liittyvää

Lausunto kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta Käsiteltävänä olevassa lakiesityksessä on kyse peruspalvelujen valtionosuuslain rutiininomaisesta vuosimuutoksesta, millä ei ole mainittavaa merkitystä kuntien talouteen. Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa pykälämuutosten

Kiinnitämme lausunnossamme huomiota varhaiskasvatuslain muuttamiseen ja lastensuojelulain muuttamisen osalta jälkihuollon ikärajan laskemiseen. Varhaiskasvatuslain muuttaminen Lakimuutoksen tavoitteena varhaiskasvatuksen osalta on poistaa sote-uudistuksen myötä syntynyt epäselvyys lastensuojelulain

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa. Tausta Maksuviivästykset ovat maksuja, joita ei suoriteta sovitussa tai laissa asetetussa määräajassa. Komission mukaan maksuviivästykset vaikuttavat kaikenkokoisiin yrityksiin, mutta erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua Vahvistuspäätösluonnoksesta sähkön jakeluverkkoyhtiöiden valvontamenetelmiksi valvontajaksoilla 2024-2027 ja 2028-2031 (jäljempänä ”Päätösluonnos”). Kuntaliitto jättää kuitenkin käyttämättä mahdollisuuden kommentoida muita kuin luvun 2 sisältöä, jota

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua liikennejaostolle. Lausunnon liitteenä on Kuntaliiton kuntatalouden yleislausunto talousarvioehdotuksesta. Pitkäjänteistä liikennepolitiikkaa tarvittaisiin Joukkoliikenteellä on keskeinen merkitys eri toimintojen ja palveluiden saavutettavuudelle