Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 15.2.2024 (53/03.01.01/24) Jarkko Lahtinen

HE 103/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta.

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto varhaiskasvatuslain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta. Kuntaliitto keskittyy lausunnossaan varhaiskasvatuslain muuttamiseen.

Pidämme tarkoituksenmukaisena kehittää ja joustavoittaa yksityisen varhaiskasvatuksen lupamenettelyä esitetyn asian osalta.

Huomautamme, että varhaiskasvatus ei ole ollut enää sosiaalipalvelua 1.1.2013 jälkeen. Varhaiskasvatuksen osalta varhaiskasvatuksen tietovarantoon (Varda) kerätään jo nyt kattavasti tietoa yksityisen palveluntuottajan osalta. Varhaiskasvatuslain 70 §:n mukaan tietovarantoon on vietävä varhaiskasvatuksen tuottajan ja sen toimipaikkojen tiedot sekä tietoja henkilöstöstä, lapsista ja lapsen vanhemmista ja huoltajista. Varhaiskasvatuksen osalta vaikuttaa nyt siltä, että yksityisen palveluntuottajan päällekkäisiä tietoja kerätään kahteen eri rekisteriin, myös jatkossa. Toivomme, että esityksessä mainittu opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelytyö eri virastojen kanssa Soterin tietosisällön osalta sekä Soterin ja varhaiskasvatuksen tietovarannon tietojen yhteentoimivuuden osalta toteutuu siten, että päällekkäiseltä tietojen keräämiseltä vältytään. 

Näkemyksemme mukaan esityksessä ehdotetut muutokset varhaiskasvatuslakiin ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ovat tarkoituksenmukaisia. Muutos ei kuitenkaan koske yksityisen perhepäivähoidon mukaan lukien ryhmäperhepäivähoidon tietojen saamista. Lisäksi on hyvä huomioida, että muutos ei koske yksityisen hoidon tukea tilanteessa, jossa perhe palkkaa hoitajan lapselleen ja toimii itse työnantajana. 

Varsinaisten pykälämuutosten osalta Kuntaliitolla ei ole kommentoitavaa

Muistutamme kuitenkin, että asian osalta tulisi pohtia hallitusohjelmassa esitettyä muutosta varhaiskasvatuksen lupamenettelyn palauttamisesta takaisin ilmoitusmenettelyyn. Mikäli asiaa tullaan toteuttamaan, on käsityksemme mukaan nyt tehtävä muutos siltä osin pohdittava uudelleen. Esitämme, että ennen nyt tehtävää muutosta tulisi hallitusohjelman mukainen mahdollinen muutos selvittää. Mikäli se on aikomus toteuttaa, olisi syytä tämä esitys tehdä samassa yhteydessä sen muutoksen kanssa, jotta vältytään jatkuvilta varhaiskasvatuslain muutoksilta. 

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Hanna Tainio
varatoimitusjohtaja            

Jarkko Lahtinen
kehittämispäällikkö

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme