Tiedote, 

Kuntien tietoliikenneverkot yhdistävä sopimus Soneralle

(Kuntaliitto tiedottaa 1.9.2014) Suomen Kuntaliitto, KL-Kuntahankinnat ja Sonera ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen kuntien keskitetystä verkkoratkaisusta, jolla voidaan yhdistää kaikki kuntien olemassa olevat tietoliikenneverkot.

​Kuntien keskitetyn verkkoratkaisun eli KY-verkon ratkaisuun sisältyvät myös yhteydet valtionhallinnon tietoliikenneverkkoon sekä terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten yhteiseen valtakunnalliseen tietojärjestelmäpalveluun Kantaan. Puitesopimus antaa myös mahdollisuuden liittää kunnille ICT-palveluita tuottavia palvelutaloja siihen. Kuntien liittyminen verkkoratkaisuun on vapaaehtoista.

– Kuntaliiton tavoitteena on luoda yhtenäinen ja kustannustehokas tietoliikenneinfrastruktuuri joka helpottaa kuntien välistä yhteistyötä kehitettäessä uusia yhteisiä ICT-ratkaisuja. Uskomme KY-verkkoratkaisun luovan edellytyksen uusille innovatiivisille yhteistoimintaratkaisuille kuntasektorilla ja laajemminkin koko julkishallinnossa, sanoo Kuntaliiton tietoyhteiskunta-asiain erityisasiantuntija Simo Tanner.

– Tämän syksyn aikana varmistamme ratkaisun teknisen toimivuuden pilottien avulla ja ratkaisun laajempi kaupallinen tarjonta kunnille alkaa vuoden 2015 alussa.

Tavoitteena parannuksia monitoimittajaympäristöihin

Palvelu tukee kaikkia kuntien käyttämiä sovelluksia, pois lukien eräät turvallisuusviranomaisten korkeaa tietoturvatasoa vaativat sovellukset. Ratkaisussa on huomioitu kuntien sovellusten erilaiset tarpeet siirtonopeutta, viivettä, viiveen vaihtelua, käytettävyyttä ja luotettavuutta koskien.

– Joustava ratkaisu auttaa valvomaan tietoliikenteen toimivuutta monitoimittajaympäristössä tietoliikenteen sisällöstä riippumatta. Järjestelmä avaa esimerkiksi mahdollisuuksia jakaa tietoteknisiä ratkaisuja kuntien kesken, kuvaa Tanner.

Sonera on tyytyväinen mahdollisuuteen rakentaa kunnille yhteinen verkkoratkaisu.

– Olemme erittäin iloisia nyt solmitusta sopimuksesta. Uskomme, että kokemuksemme valtion yhteisen verkkoratkaisun, eli VY-verkon, toteuttamisesta ja hallinnoimisesta on suureksi hyödyksi nyt myös kuntien vastaavan KY-verkon toteuttamisessa, sanoo Soneran julkishallinnon asiak-kuuksista vastaava johtaja Krister Kaipio

Laaja yhteistyö valmistelussa

KY-verkon kilpailutuksesta ovat vastanneet Suomen Kuntaliitto ja Kuntaliitto-konserniin kuuluva hankin-tayhtiö KL-Kuntahankinnat. Valmisteluvaiheen on rahoittanut valtiovarainministeriö ja sen tavoitteena on JulkICT-strategian mukaisen julkishallinnon tietoliikennestrategian toteuttaminen. Valtiovarainministeriön edustaja on toiminut valmistelutyön ohjausryhmän puheenjohtajana.

– Osallistuminen valmistelutyöhön on mahdollistanut sen, että ratkaisua on voitu tarkastella ja sovittaa paremmin yhteensopivaksi koko julkishallinnossa, arvioi valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Tuomo Pigg.

Valmisteluun ovat Kuntaliiton ja KL-Kuntahankintojen rinnalla osallistuneet muun muassa valtionvarain-ministeriön JulkICT-toiminto, LapIT ja Kuntien Tiera. Työtä ohjaavassa ryhmässä on ollut kuntakentän edustajia Lahdesta, Turusta, Kajaanista sekä Istekki Oy:stä Kuopiosta. Kuntakentän edustajat osallistu-vat myös käyttöönottoprojektin ohjaamiseen.

KY-verkon suunnittelussa ja kilpailutuksessa tiiviisti mukana ollut LapIT Oy on Pohjois-Suomen alueella toimiva kuntaomisteinen IT-yritys. LapIT toimii myös pilottiyrityksenä, joka syksyn aikana testaa KY-verkon ja sen palveluiden toimivuutta ja soveltuvuutta osaksi omaa liiketoimintaansa.

– Rakentuva KY-verkko tukee erinomaisesti LapIT:n kaltaisen alueellisen toimijan palvelujen järjestämistä ja kehittämistä. Yhteistyömahdollisuudet eri osapuolten välillä paranevat ja kustannussäästöt asiakkaillemme, siis kunnille ja kuntayhtymille tulevat olemaan merkittävät. Samalla nykyiseen palvelutasoon saadaan huomattava parannus, kertoo LapIT Oy:n toimitusjohtaja Juhani Jutila.

FAKTALAATIKKO:

KY-verkko-puitesopimus Soneran kanssa antaa kaikille kunnille mahdollisuuden:

 

  • kytkeytyä valtion virastoihin, laitoksiin, tietovarantoihin ja tietopalveluihin,
  • kytkeytyä kuntien kesken,
  • kytkeytyä internet-palveluihin,
  • muodostaa tietyn ryhmän käsittäviä loogisesti suljettuja kokonaisuuksia, kuten alueverkkoja tai muita yhteenliittymiä,
  • tarjota palveluita toisilleen KY-verkon kautta,
  • muodostaa omasta liittymästään useita toisistaan riippumattomia loogisia verkkoja eri käyttötarkoituksia varten.

Lisätietoja:   
Suomen Kuntaliitto
tietoyhteiskunta-asiain erityisasiantuntija Simo Tanner, p. 050 583 9640
tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Heikki Lunnas, p. 050 667 25

KL-Kuntahankinnat Oy
ICT-hankintapäällikkö Tapio Koivisto, p. 050 305 7716

Sonera
Julkishallinnon asiakkuuksista vastaava johtaja Krister Kaipio, p. 040 5950855
Kunta-asiakkaiden puitesopimuksista vastaava johtaja Esa Salo, p. 040 3022372

Valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies, KY-verkon valmistelun ohjausryhmän pj, 
Tuomo Pigg p. 0295530223

Kuntien Tiera Oy 
Teknologia-arkkitehti Janne Ollenberg, p. 040 674 5001

LapIT Oy
toimitusjohtaja Juhani Jutila, p. 040 545 5238
palvelutuotantojohtaja Janne Perälä p. 040 530 6235

Tags