Tiedote, 

Lastensuojelun laatua linjataan ensimmäistä kertaa suosituksella

(Kuntaliitto, STM ja THL tiedottavat 14.5.2014) Lapsi on lastensuojelussa ensisijainen asiakas ja kaiken toiminnan keskiössä, linjataan Suomen ensimmäisessä lastensuojelun laatusuosituksessa. Suosituksella tuetaan erityisesti kuntia laadukkaiden lastensuojelupalvelujen toteuttamisessa, arvioinnissa, kehittämisessä ja johtamisessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton antama lastensuojelun laatusuositus julkistettiin keskiviikkona 14. toukokuuta. Suosituksia on yhteensä 27. Ne kattavat asiakkaiden osallisuuden, palvelujärjestelmän, henkilöstön ja osaamisen sekä arvioinnin.

Lapsen ja perheen on saatava apua silloin, kun sitä tarvitaan

Lastensuojelua tarvitaan muiden palvelujen rinnalla silloin, kun se on lapsen edun mukaista ja muut palvelut eivät ole riittäviä. Tavoitteena on, että lapsen tai nuoren hätä havaitaan ja hän saa apua riippumatta siitä, missä hän asuu ja mitä palveluja hän käyttää.

Laatusuositus korostaa lastensuojelun eettisyyttä sekä lasten, nuorten ja vanhempien osallisuutta. Sekä lapsen että vanhempien on voitava luottaa siihen, että heitä kuullaan omana itsenään ja he pääsevät tuomaan näkemyksensä käsiteltävään asiaan. Lapsille ja vanhemmille on kerrottava ymmärrettävästi, kuka heidän asiaansa hoitaa ja millaista tukea heidän on mahdollista saada.

Laatusuosituksessa painotetaan myös eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Lapsen tarpeet on arvioitava ammattilaisten ja perheen yhteistyönä. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on koordinoida lastensuojeluasiaan liittyvää viranomaisyhteistyötä ja huolehtia siitä, että viranomaiset tietävät yhteistyön tarkoituksen ja tavoitteet.

Suositus tarjoaa työvälineitä ammattilaisille, jatkuva arviointi osaksi työtä

Laatusuositukseen on sisällytetty suositusta havainnollistavia esimerkkejä. Monet esimerkit ovat kehittämistyön tuloksena syntyneitä hyviä käytäntöjä, joita jokainen lastensuojelussa työskentelevä voi käyttää omassa työssään.

Suositus sisältää myös työvälineitä lastensuojelun laadun arviointiin. Lastensuojeluun on laatusuosituksen myötä julkaistu valtakunnalliset laatusivut (www.lastensuojelunkasikirja.fi > laatusuositukset), joiden avulla voidaan jakaa tietoa edelleen kehitettävistä hyvistä käytännöistä sekä arvioida laatusuosituksen toteutumista.

Toteuttamissuunnitelma ohjaa lastensuojelun kehittämistä

Laatusuosituksen lisäksi on julkaistu lastensuojelun kehittämisen toteuttamissuunnitelma, joka pohjautuu kesäkuussa 2013 loppuraporttinsa jättäneen Toimiva lastensuojelu -työryhmän esityksiin ja näistä saatuun lausuntopalautteeseen.

Osa toteuttamissuunnitelman toimenpiteistä on jo käynnistynyt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on aloittanut muun muassa viranomaisten välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa koskevan oppaan ja siihen liittyvän koulutuskokonaisuuden laatimisen. THL on myös käynnistänyt lastensuojeluilmoituksia koskevan tutkimuksen, jota toteutetaan yhteistyössä lastensuojelun toimijoiden kanssa.

Osa toimenpiteistä liittyy sosiaalihuoltolain uudistamiseen. Lausuntokierroksella olevan sosiaalihuoltokiehdotuksen tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja turvata tarvittavat palvelut perheille oikea-aikaisesti. Peruspalvelujen vahvistamisella ehkäistään ongelmien kasautumista. Samalla tuetaan lastensuojelun mahdollisuutta tehdä asiakaslähtöistä ehkäisevää työtä.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Marjo Lavikainen, STM, p. 02951 63581 (lastensuojelu)
hallitusneuvos Lotta Hämeen-Anttila, STM, p. 02951 63406 (sosiaalihuoltolaki)
erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen, Kuntaliitto, p. 09 771 2610, 050 344 6884
kehittämispäällikkö Päivi Lindberg, THL, p. 02952 47648 (Lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushanke 2013–2015) 
erityisasiantuntija Tiina Muukkonen, THL, p. 02952 47226 (laatusuositukset)

 

Lisää aiheesta

Tagit