Tiedote, 

Toimeentulotuki siirrettävä Kelan tehtäväksi ja rahoitettavaksi

(Kuntaliitto tiedottaa 20.3.2014) Kuntaliitto katsoo, että valtion on tehtävä sitova periaatepäätös perustoimeentulotuen siirrosta kunnilta Kelan tehtäväksi ja valtion rahoitettavaksi. Siirron valmistelu voidaan aloittaa valtiovarainministeriön koordinoimissa kunta-Kela yhteistyön kuntakokeiluhankkeissa. Kokeilujen yhteydessä voidaan hankkia lisätietoja siirron kustannus- ja muista vaikutuksista sekä lainsäädännön muutostarpeista.

Hallituksen rakennepoliittisessa päätöksessä 29.11.2013 on todettu, että hallitus arvioi toimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirtoa Kelalle kehysriiheen mennessä.

– Nykyjärjestelmä on tehoton, sillä kunta tarvitsee toimeentulotuen käsittelyssä samat perustiedot kuin Kela monien muiden etuuksien käsittelyssä. Käytännössä kumpikin toimija käsittelee päätöksenteossaan samoja tietoja, jolloin käytettävä henkilöstöresurssi on merkittävästi suurempi kuin jos yksi taho vastaisi kaikkien toimeentuloon tarvittavien etuuksien käsittelystä, arvioi Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen.

– Jos päätöstä ei pystytä tekemään nyt, kuntien on kehitettävä ja uusittava toimeentulotuen hakujärjestelmiään tukemaan sähköistä tiedonsiirtoa, mikä tulee kalliiksi, sanoo Myllärinen.

Kuntaliiton arvion mukaan ainoastaan täysimääräisestä tehtäväsiirrosta koituu aitoja kustannushyötyjä julkiselle taloudelle ja palvelujärjestelmän rakenteille.

– Hyödyt lyhyellä tähtäimellä syntyvät ensisijaisesti työvoimakustannuksista. Pidemmän aikavälin vaikutukset syntyvät tietojärjestelmärakenteiden ja palvelujärjestelmän tehostumisesta sekä kuntien sosiaalityön resurssien tarkoituksenmukaisesta käytöstä vaikuttavaan sosiaalityöhön. Kuntaliiton alustava arvio kunnan henkilöstöresurssien pienenemisestä syntyvälle säästölle on 80–110 miljoonaa euroa vuodessa, sanoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Ellen Vogt.

Toimeentulotuki on alun perin tarkoitettu tilapäiseksi ja viimesijaiseksi tueksi. Nykyisin suuri osa toimeentulotukea hakevista ihmisistä hakee säännöllisesti toimeentulotukea koska esimerkiksi työttömyysturva ja asumistuki eivät kata heidän asumis- ja elinkustannuksiaan. Pelkkä toimeentulotuen hakeminen ei merkitse kokonaisvaltaisten sosiaalityön palvelujen tarvetta.

– Muutos turvaisi lisäksi nykyistä paremmin kansalaisten yhdenvertaisuutta ja toimeentulotuen saavutettavuutta. Tällä hetkellä asiakas joutuu toimittamaan suuren osan samoista tositteistaan kahteen eri paikkaan, kuntaan ja Kelalle, saadakseen tarvitsemansa tuet, perustelee Vogt.

Selvitys kuntien toimeentulotukikäytännöistä tekeillä

Kuntaliitto selvitti loppuvuodesta 2013 toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön käytäntöjä kunnissa.

Selvityksen alustavien tulosten mukaan enemmistö suurista kunnista kannattaa perustoimeentulotuen Kela-siirtoa ja vastustaa toimeentulotuen järjestämisvastuun säilymistä kokonaan kunnilla.

Toimeentulotuen siirtoa kannattavissa kunnissa asuu suurin osa toimeentulotukea saaneista kotitalouksista ja ne vastaavat myös suurimmasta osasta toimeentulotuen kustannuksia.

Selvityksen päätulokset julkaistaan Kuntaliiton järjestämässä Sosiaalijohdon neuvottelupäivässä 27.3.2014. Kuntien toimeentulotuki- ja aikuissosiaalityöstä vastaaville viranhaltijoille lähetetyn kyselyn tulokset kattavat 83 % Suomen kunnista ja 96 % väestöstä. 

Vuonna 2012 toimeentulotukea myönnettiin noin 238 000 kotitaloudelle, joissa asui noin 370 000 ihmistä. Toimeentulotuen kokonaismenot olivat koko maassa 703,3 miljoonaa euroa. Vuoteen 2005 verrattuna toimeentulotuen kokonaismenot ovat kasvaneet reaalisesti 37 %, vaikka toimeentulotuen asiakasmäärät ovat pienentyneet 2 %. Toimeentulotuen bruttomenoista perustoimeentulotuen osuus oli vuonna 2012 hieman vajaat 90 %.

Lisätietoja:
Sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Tarja Myllärinen, p. 050 596 9866 
Erityisasiantuntija Ellen Vogt, p. 044 313 0170

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista