Tiedote, 

Hankintalakiesityksen jatkovalmistelussa merkittäviä muutoksia

(Kuntaliitto tiedottaa 22.6.2016) Tänään hallituksen antama hankintalakiesitys on muuttunut merkittävästi vuoden takaisesta TEMin valmisteluryhmän mietinnöstä.

–​ Nyt tehtyjä muutoksia voidaan pitää ongelmallisina kuntien näkökulmasta arvioi johtava lakimies Katariina Huikko Kuntaliitosta.

Lakiesitys riski kunnalliselle jätehuollolle

Keskeisin kuntien asemaan vaikuttava kirjaus lakiesityksessä on niin sanotussa sidosyksikköasemassa toimivien yhtiöiden asema jatkossa. Sidosyksikön toimintaa koskevia vaatimuksia ollaan kiristämässä kansallisella tasolla EU-direktiivin vaatimuksiin verrattuna.

Käytännössä tämä vaikuttaa muun muassa siihen, kuinka paljon esimerkiksi kunnalliset jätehuoltoyhtiöt, sosiaali- ja terveystoimialalla toimivat yhtiöt sekä esimerkiksi tukipalveluja tarjoavat yhtiöt saavat myydä palvelujaan muille kuin niiden omistajille.

– Toteutuessaan lakiesityksen uudet rajoitukset tarkoittaisivat sitä, että joillakin alueilla Suomessa kyseisten palvelujen myynti voi vaarantua, mikäli muuta markkinaehtoista toimintaa ei ole alueella tarjolla. Tästä kärsisivät erityisesti kuntalaiset, yritykset ja vaikkapa seurakunnat, huomauttaa Huikko.

– Suurimmat vaikutukset esityksellä olisi jätehuollon järjestämiseen. Voi olla, että esimerkiksi yritykset jäisivät vaille jätehuoltoa joillakin alueilla.

Hankintojen valvontaan resursseja ilman vaikuttavuusarviointia

Lakiesitys sisältää myös ajatuksen hankintojen valvontatehtävän antamisesta Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Viraston ydintehtävänä olisi puuttua erityisesti laittomiin suorahankintatilanteisiin.

– Pitkään valmistellussa työ- ja elinkeinoministeriön valmisteluryhmän työssä Suomen nykyistä valvontajärjestelmää pidettiin riittävänä. Nyt lakiesityksen edetessä valvontaan ollaan yllättäen lisäämässä merkittäviä resursseja ilman riittäviä perusteita, toteaa Huikko.

Lakipaketti lisää hankintayksiköiden velvoitteita ja toisaalta myös niihin kohdistuvaa valvontaa. Kuitenkaan niiden neuvontaan ja ennalta ehkäisevään toimintaan kohdistuvia resursseja ei olla lisäämässä.

Lisätietoja
Katariina Huikko, johtava lakimies, p. 050 566 4327
Arto Sulonen, lakiasiain johtaja, p. 0400 850 232 

Muualla verkossa

  • HE 108/2016 vp
    Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi
Tagit