Tiedote, 

Kunnanjohtajien näkemykset etiikasta ja korruptiosta toivat Anne Ojajärvelle palkinnon vuoden parhaasta kuntagradusta

(Kuntaliitto tiedottaa 2.11.2016) Kuntaliitto palkitsi hallintotieteiden maisteri Anne Ojajärven gradun ”Kunnanjohtaja eettisenä johtajana” vuoden 2015 parhaana kuntagraduna. Tutkielmassa 15 kunnanjohtajaa eri puolilta Suomea vastaa kysymyksiin, mitä eettisyydellä tarkoitetaan kunnanjohtajan työssä, mitkä seikat vaarantavat kunnanjohtajan riippumattomuuden ja viittaavat korruptioon kuntasektorilla, ja mitä eettisen johtamisen elementtejä kunnissa on.

Tutkielmassa todetaan eettisen johtamisen koostuvan useasta elementistä. Haastateltujen kunnanjohtajien mukaan johtamisen tärkeimmät arvot ovat avoimuus ja oikeudenmukaisuus sekä hyvän hallinnon toteuttamisessa yhdenvertaisuus sekä objektiivisuus.

– Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen ja sillä on myös käyttöä kunnissa. Työn pohjalta olisi tuotteistettavissa työkalu eettisen johtamisen itsearviointiin, jota voitaisiin hyödyntää kuntajohtajien ja muidenkin julkishallinnon johtajien kehityskeskusteluissa, Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom toteaa palkitusta tutkielmasta.

Työ on tehty Vaasan yliopiston filosofiseen tiedekuntaan julkisjohtamisen oppiaineeseen.

Kunniamaininnat Tommi Hakkaraiselle ja Kaisa Elina Pasaselle

Kuntaliitto myönsi gradupalkinnon lisäksi kunniamaininnat kahdelle viime vuonna tehdylle tutkielmalle.

Filosofian maisteri Tommi Hakkarainen sai kunniamaininnan tutkielmastaan ”Terveydenhuollon palveluverkon optimointi lokaatio-allokaatio -menetelmillä OYS-erityisvastuualueella”. Työ on tehty Oulun yliopiston maantieteen laitokselle.

Tutkielmassa tutkittiin paikkatietoperusteisten laitosten sijainnin optimointia suhteessa kysyntään koskevien ns. lokaatio-allokaatio -menetelmien hyödyntämistä terveydenhuollon palveluverkon optimoinnissa ja saavutettavuusanalyyseissa Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualueella. Aineistona tutkimuksessa on käytetty Tilastokeskuksen ruututietokanta-aineistoa, kansallista tie- ja katuverkkojärjestelmää (Digiroad) sekä THL:n ylläpitämää toimipaikkarekisteriä (TOPI).

Tutkielmaa pidetään ajankohtaisena ja käyttöarvoltaan hyvänä, sillä se tarjoaa vastauksia sosiaali- ja terveyssektorin säästötavoitteisiin ja väestön tasapuolisten palvelujen turvaamiseen.

Toinen kunniamaininta annettiin valtiotieteiden maisteri Kaisa Elina Pasaselle tutkielmasta ”Perhetyö osana päihdepalveluja. Vanhempien kertomuksia ylisektorisen perhetyön merkityksestä päihdeongelmasta toipumisessa”. Työ on tehty Helsingin yliopiston valtiotieteelliselle tiedekunnalle sosiaalityön oppiaineeseen.

Tutkimuksen kohteena on Helsingin kaupungin päihdepalveluihin kuuluvassa perheiden avokuntoutusyksikössä toteutettava liikkuva perhetyö, jota toteutetaan tiiviissä yhteistyössä lastensuojelun kanssa. Tutkimuksessa selvitettiin, minkälaisia kokemuksia asiakasperheiden vanhemmilla on perhetyöstä osana päihdeongelmasta toipumista.

Työ saa kiitosta ajankohtaisuudesta sekä käytännönläheisestä ja ymmärrettävästä lähestymistavasta. Työn katsotaan olevan hyödynnettävissä muissakin kunnissa tietopohjana kehittämistyölle ja ideana paitsi sosiaalityön ja päihdetyön, myös mielenterveyspalvelujen integraatiolle.

Gradupalkintoja myönnetty vuodesta 1993

Kuntaliitto on vuodesta 1993 alkaen palkinnut vuosittain parhaan kunta-alaa käsitelleen pro gradu -tasoisen opinnäytetyön sekä jakanut yhdestä kahteen kunniamainintaa. Palkittavalle opinnäytetyölle myönnetyn apurahan suuruus on 2000 euroa.

Valinta tehdään yliopistojen ja korkeakoulujen tekemien ehdotusten pohjalta, joita saatiin tänä vuonna 20 kappaletta kaikkiaan kymmenestä yliopistosta ja korkeakoulusta. Esityksiä saatiin yliopistoilta ja korkeakouluilta aiempia vuosia enemmän.

Tutkielmien arvioinnissa on kiinnitetty huomiota ennen kaikkea käytännön hyödyllisyyteen (ajankohtaisuuteen, uutuusarvoon, käyttöarvoon sekä tulevaisuussuuntautuneisuuteen) kuntasektorin kannalta.

Lisätietoja:
Gradupalkinnon osalta lisätietoja antaa Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, p. 050 337 5634

Gradupalkinnon voittaja Anne Ojajärvi, p. 0500 797 600, anne.ojajarvi(a)netikka.fi
Tommi Hakkarainen, p. 040 765 6990, tommi.hakkarainen(a)viidakko.fi
Kaisa Pasanen, p. 040 198 9806, kaisa.pasanen(a)hel.fi

Muualla verkossa

  
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista