Tiedote, 

12 000 suomalaista vastasi kyselytutkimukseen:

Kuntalaiset ovat aiempaa tyytyväisempiä kunnallisiin palveluihin

(Kuntaliitto tiedottaa 12.12.2017) Tyytyväisyys kunnallisiin palveluihin on kasvanut, ilmenee Kuntaliiton kyselytutkimuksesta, johon vastasi 12 000 suomalaista. Kyselyyn vastanneista yhteensä 90 prosenttia arvioi olevansa tyytyväisiä kunnallisiin palveluihin. Kysely toteutettiin keväällä 2017.

– Kuten aiemmissakin kyselyissä on ilmennyt, on tyytyväisyys suurinta niiden kuntalaisten keskuudessa, jotka ovat itse käyttäneet tiettyä kunnallista palvelua. Arviot kuntapalveluista ovat puolestaan kriittisempiä niiden kuntalaisten keskuudessa, jotka arvioivat yksittäistä kunnallista palvelua ainoastaan mielikuvien perusteella, toteaa Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Kuntalaiskyselyssä arvioitiin palveluita sekä niiden saavutettavuutta asteikolla 1-5 jossa 1= erittäin huono ja 5= erittäin hyvä. Kyselyn perusteella kuntalaiset ovat tyytyväisimpiä kirjastopalveluihin, jätehuoltoon, äitiys- ja lastenneuvolaan, kansalais- ja työväenopistopalveluihin sekä liikuntapalveluihin. Myös kierrätystoimintaan ja esiopetukseen ollaan hyvin tyytyväisiä.

Kaikkiaan 91 prosenttia kirjastopalveluihin kantaa ottaneista kuntalaisista pitää kirjastopalveluja melko tai erittäin hyvin hoidettuna kunnallisena palveluna. Jätehuoltoa hyvin hoidettuina pitää 81 prosenttia, äitiys- ja lastenneuvolapalveluja 79 prosenttia, kansalais- ja työväenopistopalveluja 79 prosenttia, liikuntapalveluja 79 prosenttia ja kierrätystoimintaa 78 prosenttia kyseistä palvelua arvioineista vastaajista.

Vähiten tyytyväisiä kyselyyn vastanneet kuntalaiset olivat toimeentulotukeen, lapsiperheiden kotipalveluun, teiden ja katujen hoitoon sekä vanhusten laitoshoitoon.

– Näistä palveluista toimeentulotuki on ainoa palvelu, jonka saama palvelutyytyväisyysarvo on kriittisen arvon 3 alapuolella, toisin sanoen toimeentulotuen hoitoon suhtaudutaan pikemmin kriittisesti kuin positiivisesti. Toimeentulotuen kohdalla on huomattava, että perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelan tehtäväksi vuoden 2017 alussa. Käytännössä ajanjakso, jolloin kuntalaiskysely toteutettiin, on ollut toimeentulotuen tehtävänsiirron siirtymäaikaa kunnissa ja kyselyn tulokset heijastavat siten muutosvaiheen tilannetta, tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom toteaa.

Kuntaliiton kyselytutkimukseen vastasi 12 000 kuntalaista 40 eri kunnasta keväällä 2017. Otos on tilastollisesti edustava otos koko Suomesta. Kuntaliiton ARTTU2-ohjelman kyselytutkimuksessa kuntalaisilta kysyttiin mielipiteitä yhteensä 43 eri sosiaali-, terveys-, varhaiskasvatus- ja opetus, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelusta sekä teknistä sektoria edustavasta palvelusta.

Kuntalaisten arvioita tarkasteltiin palvelutyytyväisyyden (palvelujen hoidon) sekä palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmista. Samalla kartoitettiin, onko kuntalaisilla omakohtaisia kokemuksia arvioitavina olevista palveluista. Tyytyväisyys kuntapalveluihin on edelleen kasvanut verrattuna vastaavaan kyselyyn kaksi vuotta sitten.

Palvelutyytyväisyys ja palvelujen saavutettavuusarviot parantuneet lähes kautta linjan

Kuntalaisten palvelutyytyväisyyden eroja selittävät monet yksilöominaisuudet, erityisesti ikä ja ammattiasema, mutta myös esimerkiksi sukupuoli ja äidinkieli. Tyytyväisimpiä kunnallisiin palveluihin ovat vähintään 70-vuotiaat, kansa- tai peruskoulun käyneet ja eläkeläiset. Lisäksi naiset ovat jonkin verran tyytyväisempiä kuin miehet ja ruotsinkieliset tyytyväisempiä kuin suomenkieliset.

– Yleisellä tasolla esitettävät tulokset peittävät alleen paikoin merkittäviä näkemyseroja palvelujen hoidosta ja saavutettavuudesta niin yksittäisten palvelujen kuin myös yksittäisten kuntien ja kuntaryhmien välillä. Eri sektoreista suurimpia vaihteluita on nähtävissä sosiaalipalveluissa, vähiten kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa sekä teknisissä palveluissa, kuvailee Marianne Pekola-Sjöblom tuloksia.

Eri sektoreista parhaat palvelutyytyväisyys- ja saavutettavuusarviot annettiin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluille. Tyytyväisyysarviot ovat parantuneet lähes kaikilla sektoreilla, eniten teknisissä ja sosiaalipalveluissa. Palvelujen saavutettavuusarviot ovat parantuneet kautta linjan, eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Lisätietoja:
Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634

Liiteaineistot:
Tutkimusraportti Parhaat mahdolliset palvelut kaikille kuntalaisille?

 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista