Kuntaliiton hallitus: Sote-valinnanvapauskokeilun suunniteltu kesto liian lyhyt

(Kuntaliitto tiedottaa 4.5.2017) Kunnille tarjotun valinnanvapauden lyhytaikaisen ennakkokokeilun aikataulu arveluttaa Kuntaliiton hallitusta.

Valinnanvapauskokeilun nimellä kulkeva pilotointimalli antaisi kunnille ja kuntayhtymille mahdollisuuden testata sote-valinnanvapautta, tuottajakorvaus- ja sopimusmalleja ennen sote-lainsäädännön voimaan astumista. Pilotointiin osallistumisen edellytyksenä sosiaali- ja terveysministeriö on asettamassa ehdoksi, että kunnat ja kuntayhtymät yhtiöittävät kokeilun piirissä olevat palvelunsa ajanjaksoksi, joka käytännössä olisi vain kuusi kuukautta.

Kuntaliiton hallitus arvioi, että pilotointikonsepti itsessään voisi olla toimiva joidenkin suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen näkökulmasta, mutta esitetty, noin puolen vuoden mittainen pilotointijakso on liian lyhyt suhteessa työmäärään, jonka yhtiöittäminen käytännössä kunnilta vaatii.

Toiminnan yhtiöittäminen nykylainsäädännön puitteissa edellyttää, että ennen yhtiöittämistä ratkaistaan muun muassa seuraavat asiat: yhtiön pääomitus, toimitilat, henkilöstön väliaikainen asema, sekä miten täytetään nykylainsäädännön vaatimukset koskien sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisvastuulla hoidettavia tehtäviä, kuten pakkohoito- ja lastensuojeluasioita. Kuntien tulisi arvioida myös yhtiömuotoiseen toimintaan liittyvät liiketaloudelliset riskit, jotka pilottiyhtiöt kohtaavat avoimilla markkinoilla. Lisäksi yhtiöt noudattaisivat yksityistä terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä, joka edellyttää yrityksiltä esimerkiksi rekisteröintiä.

On vaikea löytää perusteita sille, että tämän mittakaavan muutoksia toteutettaisiin vain muutaman kuukauden tähden. Tekeillä olevan sote- ja maakuntalainsäädännön perusteella nämä yhtiöt siirtyisivät maakunnille jo 1.1.2019, huomauttaa Kuntaliiton hallitus.

Kuntaomisteisilla yhtiöillä oltava mahdollisuus toimia sote-palvelujen tuottajina

Kuntaliiton hallitus pitää sote- ja maakuntauudistuksen etenemistä sekä valinnanvapauden asteittaista lisäämistä tavoiteltavana ja tärkeänä yhteiskunnallisena uudistuksena. Liitto on aikaisemmin esittänyt, että kunnilla pitäisi olla mahdollisuus olla omistajina sote-palveluita tuottavissa yhtiöissä.

Jotta valinnanvapauden pilotointi olisi ylipäätään mielekästä, olisi luontevaa, että kuntaomisteiset yhtiöt voisivat jatkaa tuottajina 1.1.2019 jälkeen, ei ainoastaan pilotoinnin aikana. Tämä helpottaisi pilotoinnin käynnistämistä ja siirtymävaiheen hoitamista.

Pilotointiin on kaavailtu 100 miljoonan euron rahoitusta. Mittasuhteiltaan panostus on outo, sillä samaan aikaan koko sote-uudistuksen muutostukeen on varattu ensi vuodelle 58 miljoonaa euroa ja tulevien maakuntien valmistelu nojaa jo nykyisellään pitkälti kuntien työpanoksiin. Siksi on perusteltua kysyä, kannattaako kuntien osallistua näin lyhytaikaiseen pilotointiin lainkaan.

Valinnanvapauslainsäädännön lakiesityksestä annetussa palautteessa valtaosa kunnista ja muista toimijoista arvioi, että uudistus vaatii kaavailtua huomattavasti pidemmän siirtymäajan, kuin mitä nyt on esitetty.

Lisäksi lainsäädännön arviointineuvosto on äskettäin todennut omassa lausunnossaan, että uudistuksen tavoitteiden saavuttamisen riskejä vähennettäisiin huomattavasti vaiheittaisella ajallisella ja alueellisella jaksottamisella. Tämänkään takia ei ole perusteltua luoda ylimääräisiä pilottikokonaisuuksia, jotka entisestään kiristävät nykyiselläänkin jo liian tiukkaa aikataulua, toteaa Kuntaliitto.

Kuntaliiton hallituksessa ovat edustettuina kokoomus, sdp, keskusta, perussuomalaiset, vihreät ja vasemmistoliitto.

Lisätietoja:
Sirpa Paatero Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja, p. 050 512 1602Markku Andersson, Kuntaliiton hallituksen I varapuheenjohtaja, p. 0400 653 403
Tapani Tölli, Kuntaliiton hallituksen II varapuheenjohtaja, p. 050 511 3180

Tagit