Tiedote, 

Kuntien palvelujen jatkuvuudenhallintaan yhtenäiset työkalut koko maahan

(Kuntaliitto ja Huoltovarmuuskeskus tiedottavat 3.1.2017) Uudet toimintatavat sekä sote- ja maakuntauudistuksen muutokset edellyttävät kunnilta uudenlaista varautumista häiriö- ja kriisitilanteisiin. Kuntaliiton ja Huoltovarmuuskeskuksen yhteisen projektin tuloksena julkistettiin suosituksia ja työkaluja, joiden avulla kuntien on mahdollista turvata tärkeimpien palvelujen toiminta entistä paremmin myös häiriötilanteissa.

– Kuntien järjestämisvastuulla olevia palveluja tuotetaan nykyisin yhä enemmän kuntayhtymissä, kuntien omistamissa yhtiöissä ja elinkeinoelämän toimesta. Tämä vaikuttaa olennaisesti palveluiden toimintavarmuuteen poikkeustilanteissa. Verkostomainen toimintaympäristö edellyttää yhteistoimintaa verkoston keskeisten toimijoiden välillä myös varautumisessa ja toiminnan jatkuvuudenhallinnassa, Huoltovarmuuskeskuksen valmiusasiamies Jaakko Pekki toteaa.

– Maakuntauudistuksen jälkeenkin kunnilla on keskeinen rooli esimerkiksi perusinfrastruktuurin tuottamisesta ja ylläpitämisestä. Rajapinta kunnan ja maakunnan alueen toimijoiden välillä on keskeinen myös varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan näkökulmasta, pelastustoimen kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo Kuntaliitosta huomauttaa.

Kuntaliiton ja Huoltovarmuuskeskuksen yhteisessä KUJA-projektissa kunnille ja kuntien kriittisille palvelu- sekä toimintoketjuille luotiin asiakaslähtöinen jatkuvuudenhallinnan kokonaiskonsepti. Se sisältää mm. maksuttomia ja yhtenäisiä toimintamalleja sekä työkaluja.

Projektin tavoitteena oli kehittää kuntakentän toimijoiden kykyä ja valmiuksia varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa tilanteissa.

Kunnalla tulee olla valmius ja kyky hoitaa kunnan kriittiset tehtävät sekä turvata asukkaiden hyvinvointi ulkoisen tai sisäisen toimintaympäristön häiriöistä, uhkista sekä riskeistä huolimatta. Tätä kutsutaan jatkuvuudenhallinnaksi.

Kehittämissuositukset kunnille

Projektin tuloksena Kuntaliitto ja Huoltovarmuuskeskus julkaisivat useita jatkuvuudenhallinnan kehittämissuosituksia kunnille.

Kuntien tulisi laatia arvio varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan nykytilasta sekä määrittää johdon tahtotila arvion perusteella tehtävästä kehittämissuunnasta ja keskeisimmistä toteutettavista kehittämistoimenpiteistä.

Varautumista ja jatkuvuudenhallintaa tulee kehittää ja ohjata johdonmukaisesti yhtenä kokonaisuutena koko kuntakonsernin kattavasti.

Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta tulee sovittaa luontevaksi osaksi kuntien perustoimintoja, johtamista, päätöksentekoa ja seurantaa lisäämällä varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan näkökulma muiden keskeisten prosessien ohjeistukseen.

Kuntien tulee määrittää kriittiset tehtävänsä sekä tunnistaa näihin kuuluvat keskeiset avaintoiminnot sekä näissä toimivat merkittävimmät palveluntuottajat.

Kriittisimpiin toimintoihin liittyvien palveluntuottajien kanssa laadittavissa sopimuksissa tulee määritellä varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan vaatimukset jo hankinnan suunnitteluvaiheessa.

Kuntien ja niiden kriittisimpien yhteistoimintakumppaneiden välisen yhteistoiminnan lisäksi kuntien välistä yhteistoimintaa tulee pyrkiä aktivoimaan alueellisesti.

Projektiin osallistui 80 prosenttia Manner-Suomen kunnista

Projektiin ja sen jalkautusvaiheeseen osallistui kaikkiaan 240 kuntaa, mikä on lähes 80 prosenttia Manner-Suomen kunnista.

Työvälineet, projektin aikana tuotettu ja koostettu muu materiaali sekä projektikertomus on julkaistu projektin nettisivuilta www.kunnat.net/kuja.

Kuntien jatkuvuudenhallintaprojektille ollaan suunnittelemassa seuraavaa vaihetta, jossa otettaisiin huomioon erityisesti kuntien ja maakuntien yhdyspinnat varautumisen ja jatkuvuuden hallinnan näkökulmasta.

Lisätietoja:
Kuntaliiton pelastustoimen kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo, puh. 09 771 2566
Huoltovarmuuskeskuksen valmiusasiamies Jaakko Pekki, puh. 02 950 51015