Maankäytön suunnittelujärjestelmän uudistus kannattaisi valmistella parlamentaarisesti

(Kuntaliitto tiedottaa 12.1.2018) – Maakuntauudistus muuttaa merkittävästi myös maankäytön ja rakentamisen toimintaympäristöä. Maakunnan ja kunnan yhdyspinnalla tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja, yhteistyön muotoja ja suunnitteluvälineitä. Laajalle maankäyttö- ja rakennuslain uudistukselle on kova tarve, ja sitä valmistelemaan sopisi parhaiten jo tällä vaalikaudella asetettava parlamentaarinen työryhmä, ehdotti Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina tänään Jyväskylässä Keski-Suomen liiton seminaarissa.

Kuntien ja maakuntien yhdyspinnalla maankäytössä ja kaavoituksessa on monia tärkeitä tehtäviä: maakunnan ja kunnan elinvoiman kehittäminen, elinkeinoelämän vahvistaminen ja asukkaiden hyvinvoinnin turvaaminen.

– Kunnat tarvitsevat yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa maakuntatasoisen suunnittelun tavoitteisiin ja valmisteluun, Reina sanoi.

Kuntien oikeus itsenäisiin maankäytön valintoihin turvattava

Maakuntauudistus aiheuttaa osaltaan tarpeen tarkastella laajemminkin uudelleen kaavajärjestelmää ja eri kaavatasojen suhdetta, mutta siihen vaikuttavat myös muun muassa digitalisaatio ja kaupungistuminen.

– Maakuntatason suunnittelun tulee olla entistä strategisempaa ja siinä tulee keskittyä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin aluerakennetason asioihin. Taajamien yhdyskuntarakenteen suunnittelu kuuluu kunnalle, joka vastaa myös yhdyskuntarakenteen toimivuudesta ja taloudellisuudesta. Tässä työssä kunnat tarvitsevat vahvoja välineitä maapolitiikan hoitamiseen, yhdyskuntarakenteen suunnitteluun ja rakentamisen ohjaukseen.

Kuntien ja kaupunkiseutujen onnistuminen elinvoimapolitiikassa edellyttää, että niillä säilyy oikeus itsenäisiin valintoihin maapolitiikassa, kaavoituksessa ja toteuttamisen ohjelmoinnissa.

– Kaupunkiseutujen kasvu tarvitsee tuekseen kaupunkiseutusuunnittelua, joka lähtee toiminnallisen kaupunkiseudun kuntien omista lähtökohdista ja tarpeista.

– Tulevassa uudistuksessa suunnittelun eri tasojen rooleja ja työnjakoa on edelleen selkeytettävä. Kaavajärjestelmää on pyrittävä yksinkertaistamaan ja kaavoitusprosesseja tehostamaan.

Maankäyttö ja rakentaminen kuuluvat yhteen

Maapolitiikka, kaavoitus, kaavojen toteuttaminen, rakennusvalvonta ja lupamenettelyt muodostavat kunnan toiminnan kannalta keskeisen yhdyskuntarakentamisen prosessin.

– Niitä tulee tarkastella kokonaisuutena myös lakiuudistuksessa. Lupamenettelyn yhteys kaavoitukseen on säilytettävä, sillä lupaharkintaan liittyy paljon maankäytöllistä päätösvaltaa, Reina muistutti.

Lainvalmistelulle tarvitaan laaja pohja

Maankäyttöä ja rakentamista koskeva lainsäädäntö vaikuttaa suuresti kuntien, elinkeinoelämän ja kansalaisten toimintamahdollisuuksiin, menestykseen ja hyvinvointiin. Lakiin kohdistuu poikkeuksellisen paljon erilaisia odotuksia, ja sen vaikutukset ovat laaja-alaisia ja pitkäkestoisia.

– Tämän vuoksi uudistuksen valmistelu kannattaisi käynnistää tehtyjen selvitysten pohjalta parlamentaarisesti jo tällä vaalikaudella, jotta seuraavalla vaalikaudella olisi edellytykset päättää uudistuksesta.

Lisätietoja:

Timo Reina, varatoimitusjohtaja, p. 040 555 8458

Tagit