Uudet kestävät kunnat: ruotsin- ja kaksikieliset kunnat

"Kaksikielinen kunta on moninainen, kansainvälinen ja innovoiva yhteisö, jossa kuntalaiset voivat hyvin. Kaksikielisyys ja pohjoismainen ulottuvuus tunnistetaan vahvuutena. Palveluita järjestetään kestävästi ja monimuotoisesti yhteistyössä uusia ratkaisuja ja alustoja hyödyntäen." - Ruotsin- ja kaksikielisten kuntien visio

Uudet kestävät kunnat on Kuntaliiton ohjelma tulevaisuuden kuntien rakentamiseksi. Tavoitteena on luoda perustaa ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja teknologisesti kestäville kunnille. Uudet kestävät kunnat -työtä tehdään Kuntaliiton verkostojen avulla ja siinä hyödynnetään kuntiin liittyviä tutkimuksia ja ennakointiaineistoja sekä työpajoista, aivoriihistä ja ryhmähaastatteluista saatua tietoa.

Ruotsin- ja kaksikielisten kuntien haasteita ovat:

 • kaksikielisyys unohdetaan helposti
 • kaksikielisyyttä ei nähdä vahvuutena tai mahdollisuutena
 • kokevat jäävänsä helpommin kokeilutoiminnan ulkopuolelle
 • osaavan työvoiman ja yritysten kohtaaminen

Ruotsin- ja kaksikielisten kuntien mahdollisuuksia ovat:

 • monikielisyys vahvuutena
 • kokeilunhaluisia
 • pohjoismaiset verkostot
 • yhteistyö eri toimijoiden kanssa mm. hyte-toiminnassa
 • digitaaliset monikieliset palvelut

Toimenpiteitä ruotsin- ja kaksikielisille kunnille 2021-2030:

Kuntatasolla:

 • virtuaalisen kuntaympäristön kehittäminen paikallisyhteisön käyttöön
 • kestävän kehityksen ottaminen toiminnan keskiöön
 • yhteistyö ja vuorovaikutus kuntalaisten kanssa
 • pitkän tähtäimen kulttuurin juurruttaminen kuntaan

Valtiotasolla:

 • digitaalisten mahdollisuuksien tukeminen kunnille
 • kaikkien kuntien kuuntelemisen varmistaminen alueellisella tasolla
 • liikenneratkaisujen kehittäminen
 • sähköisen tiedonsaannin mahdollistaminen rekistereistä

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista