Energiankäyttö ja energiatuotanto

Energiatehokkuussopimus 2017-2025

​Energiansäästöä ja energiatehokuutta on edistetty valtion ja kunta-alan välisin sopimuksin jo 1990-luvulta lähtien. Se on ollut hyödyllistä.  Päättyneen sopimuskauden 2008 -2016 kattavuus kuntien ja kuntayhtymien osalta oli väestömäärällä mitattuna noin 75 %. Sopimusmenettely jatkuu kunta-alan lisäksi kaudella 2017 -2025 elinkeinoelämän, kiinteistöalan ja lämmityspolttonesteiden jakeluyritysten osalta.

Energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen osa EU:n ilmasto- ja energiapakettia, jolla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuoteen 2020 mennessä.  EU:n vuoden 2030 -paketissa on lisäksi sovittu jäsenmaiden kesken energiatehokkuuden osalta ohjeellinen 27 % tehostamistavoite osana yleistä 40 % päästövähennyksiin tähtäävää tavoitetta.

Energia on kuntien toimitiloissa, katuvalaistuksessa ja kuntateknisissä toiminnoissa tärkeä kustannustekijä, johon tulee kiinnittää jatkuvaa huomiota. Sopimus tukee osaltaan myös muiden velvoitteiden tai tärkeiden energiaan liittyvien asioiden toteutusta. Ne koskevat mm. uusien rakennusten rakennusmääräyksiä ja julkisten hankintojen energia- ja resurssitehokkuutta, energiakatselmuksia, viestintää sekä energiantuotantoa ja -jakelua. Valtio myöntää edelleen avustuksia sopimuskumppaneille sekä energiakatselmusten että energiainvestointien tekoon. 

Sopimuksella edistetään kunnan tai kuntayhtymän energiatehokkuuden jatkuvaa ja määrätietoista parantamista. Energiatehokkuuden ohella siihen sisältyy myös uusiutuvan energian osuuden lisääminen. Sopimus helpottaa kunnan tai kuntayhtymän omien energia- ja ilmastotavoitteiden toteutusta ja on kannustavana esimerkkinä kunnan asukkaille ja kunnassa toimiville yrityksille.

Liittyjäkohtainen asiakirja (liittymisdokumentit) ja kunta-alan energiatehokkuussopimus löytyvät verkko-osoitteessa www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi .

Energiatehokkuussopimuksista antaa Kuntaliitossa lisätietoja energiainsinööri Kalevi Luoma.

Kunnat mukaan uusiin energiatehokkuussopimuksiin 2017-2025, Kuntaliiton yleiskirje 25.4.2016, 5/2016.

Lisätietoja:

 

tags