Yleiskirje 5/2016, Kalevi Luoma, 25.4.2016

Kunnat mukaan uusiin energiatehokkuussopimuksiin 2017-2025

Energiansäästöä ja energiatehokuutta on edistetty valtion ja kunta-alan välisin sopimuksin jo 1990-luvulta lähtien. Se on ollut kannustava keino myös kuntien kannalta. Nykyisen sopimus­ kauden 2008 -2016 kattavuus kuntien ja kuntayhtymien osalta on väestömäärällä mitattuna noin 75 %.

Sopimusmenettelyä voi kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Sitä tullaan jatkamaan vuosille 2017-2025 ajoittuvalla kaudella elinkeinoelämän, kiinteistöalan, kunta-alan ja lämmityspolttonesteiden jakelun osalta.

Kuntaliitto suosittelee kunnille ja kuntayhtymille energiatehokkuussopimuksen tekoa.

Energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen osa EU:n ilmasto- ja energiapakettia, jolla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuoteen 2020  mennessä. EU:n vuoden 2030-paketissa on lisäksi sovittu jäsenmaiden kesken energiatehokkuuden osalta ohjeellinen 27 % tehostamistavoite osana yleistä 40 % päästövähennyksiin tähtäävää tavoitetta.

Toimitiloissa, katuvalaistuksessa ja kuntateknisissä toiminnoissa energia on tärkeä kustannustekijä, johon tulee kiinnittää jatkuvaa huomiota. Sopimus tukee myös useiden muiden velvoitteiden tai muutoin tärkeiden asioiden toimeenpanoa. Ne koskevat mm. uusien julkisten rakennusten rakennusmääräyksiä ja erilaisten hankintojen energiatehokkuutta, energiakatselmuksia, viestintää sekä energiantuotantoa ja -jakelua. Valtio myöntää avustuksia sopimuskumppaneille energiakatselmusten ja energiainvestointien tekoon.

Sopimuksella edistetään kunnan tai kuntayhtymän energiatehokkuuden jatkuvaa ja määrätie­toista parantamista. Energiatehokkuuden ohella siihen sisältyy myös uusiutuvan energian osuuden lisääminen. Sopimus helpottaa kunnan tai kuntayhtymän omien energia- ja ilmastotavoit­teiden toteutusta ja voi toimia kannustavana esimerkkinä kunnan asukkaille ja kunnassa toimi­ville yrityksille.

Sopimusluonnokset (liittyjäkohtainen asiakirja ja kunta-alan  energiatehokkuussopimus) löytyvät verkko-osoitteessa www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi

Sinne tulevat myös lo­pulliset, allekirjoitettavat liittymisasiakirjat. Uusia sopimuksia voi tehdä lokakuusta 2016 alka­en.

Energiatehokkuussopimuksista antaa Kuntaliitossa lisätietoja energiainsinööri Kalevi Luoma puh. (09)  771 2556 tai kalevi.luoma@kuntaliitto.fi 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista