Yleiskirje 35/80/2000, 8.12.2000 / Leena Eränkö-Pohjanraito/eg

Muutoksenhausta ympäristönsuojelulain mukaisiin päätöksiin

Yleiskirje 35/80/2000, 8.12.2000 / Leena Eränkö-Pohjanraito/eg 

Eräitä muutoksenhakuun liittyviä seikkoja ympäristönsuojelu- ja vesitalousasioissa; valitusosoitusmallit, lainvoimaisuustodistus, valituksesta tiedottaminen, valituksenalaisen asian asiakirjat.

Ympäristönsuojelulain ja vesilain nojalla annettuihin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksiin haetaan pääsääntöisesti muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Tällaisessa asiassa valituskirjelmä liitteineen kuitenkin toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Päätökseen tai päätöstä koskevaan pöytäkirjan otteeseen on liitettävä valitusosoitus tai eräissä tapauksissa ilmoitus valituskiellosta. Myös kunnallisen viranomaisen pöytäkirjan liitteenä tulee olla tieto kutakin asiaa koskevasta muutoksenhakumahdollisuudesta.

 

Tällä yleiskirjeellä lähetetään kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten käytettäväksi päätöksiin tai päätöstä koskeviin pöytäkirjanotteisiin liitettäviä valitusosoituksia koskevat mallit ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa asioissa.

 

Tässä yleiskirjeessä kiinnitetään huomiota myös siihen, että ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa asioissa lainvoimaisuustodistuksen antaa yleensä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä siihen, että valituksenalaista asiaa koskevat kaikki asiakirjat tulee toimittaa valitusviranomaiselle alkuperäisinä.

 

Lisätietoja:
Ympäristölakimies Leena Eränkö-Pohjanraito, puh. 09-771 2554
Ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo, puh. 09-771 2558

 

Huom! Liitteet tarkistettavana (Leena Eränkö, 17.9.2007)

 

Liitteet: pdf-julkaisuna
Valitusosoitusmalli/ympäristönsuojelulaki
Valitusosoitusmalli/vesilaki
Malli kuulutukseksi
Malli kirjeeksi

 

Yleistä

 

Ympäristönsuojelulain 96 §:n mukaan ympäristönsuojelulain nojalla annettuun viranomaisen päätökseen haetaan yleensä muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Tällaisia päätöksiä ovat ympäristönsuojelulain nojalla annetut ympäristölupapäätökset (YSL 52 ? 54 §), valvontamääräyksiä ja hallintopakkoa koskevat päätökset (YSL 13 luku) sekä ilmoituksia koskevat päätökset (YSL 64 §). Asian käsittelystä mahdollisesti perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta (YSL 96 §).

 

Ympäristönsuojelulain 96 §:n 3 ja 4 momentissa on säädetty niistä poikkeuksista, joissa muutoksenhaku ei mene edellä tarkoitetulla tavalla. Näitä ei käsitellä tässä enempää.

 

Pykälän 1 momentin mukaan valitus liitteineen toimitetaan päätöksen tehneelle viranomaiselle eli po. tapauksessa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

 

Hallintolainkäyttölain 14 §:n nojalla valituskelpoiseen päätökseen tulee liittää valitusosoitus. Pykälässä on säädetty, mitä valitusosoituksessa on mainittava. Hallintolainkäyttölain 15 §:ssä on säädetty valituskiellon ilmoittamisesta. Näiden yleissäännösten lisäksi ympäristönsuojeluasetuksen 19 §:n 4 momentissa on säännös valitusosoituksen tai valituskieltoa koskevan ilmoituksen liittämisestä päätökseen. (Valituskielto tulee kysymykseen esim. ympäristönsuojelulain 96 §:n 3 momentin mukaisissa, vireillä olevan asian siirtoa koskevissa asioissa.) Ympäristönsuojeluasetuksen 27 §:n 2 momentissa on säännös valitusosoituksen liittämisestä ilmoituksen johdosta annettuun päätökseen.

 

Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen

 

Ympäristönsuojelulain 53 §:n mukaan ympäristölupapäätös annetaan lupaviranomaisen ilmoitustaululle asetettavassa kuulutuksessa mainittuna päivänä (julkipano), jolloin se katsotaan tulleen asianosaisen tietoon. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien asianosaisten valitusaika alkaa kulua samana päivänä. Ympäristönsuojelulain 53 §:n yksityiskohtaisten perustelujen mukaan (HE: 84/1999) asetuksella oli tarkoitus säätää, että päätökseen liitettävästä valitusosoituksesta tulisi käydä yksiselitteisesti ilmi päivämäärä, johon mennessä valitus on viimeistään tehtävä. Tällaista säännöstä ei asetukseen kuitenkaan otettu. Tästä huolimatta päätöksessä voitaisiin mainita selvästi, milloin valitusaika päättyy. Päätöksessä voisi siten olla esim. seuraava teksti:

Päätöksen antaminen ympäristönsuojelulain 53 §:n mukaisesti julkipanon jälkeen tapahtuu käytännössä niin, että kokouskäsittelyn ja päätöksen tekemisen jälkeen ilmoitustaululle laitetaan ilmoitus antamispäivästä sitten, kun tiedetään varmasti, että pöytäkirja ehtii valmiiksi, allekirjoitetuksi ja tarkastetuksi antamispäivään mennessä. Julkipanopäivä eli ilmoituksen ilmoitustaululle laittamispäivä ei saisi olla sama kuin antamispäivä.

Antamispäivä on siis ilmoituksessa ja päätöksessä näkyvä päivämäärä, joka valitaan kun em. aikataulu on selvillä. Julkipanoilmoitus laitetaan kunnan ilmoitustaululle viimeistään antamispäivää edeltävänä päivänä. Ilmoituksen sisällöstä ei ole tarkempia säännöksiä. Siitä saattaisi olla syytä näkyä lupa-asian riittävän yksilöinnin, antamispäivän ja ilmoituksen ilmoitustaululle laittamispäivän lisäksi myös lyhyesti se, että muutoksenhakuaika alkaa antopäivästä ja ehkäpä myös se mistä saa lisätietoja/otteita tms.

Valituskiellon alaisten päätösten osalta päätöksessä vastaavalla kohdalla todettaisiin:

 

Ympäristönsuojelulain _____§:n mukaan tähän päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta.

On huomattava, että ympäristönsuojelulain 46 §:n 4 momentin mukaan myös päätös pykälän 2 momentin. (määräys yhteistarkkailusta) ja 3 momentin nojalla (tarkkailusuunnitelman esittämiseen velvoittaminen) asioissa annetaan julkipanon jälkeen.

Liitteenä olevassa valitusosoitusmallissa on otettu huomioon sekä julkipanon jälkeen annettavat että todisteellisesti tiedoksi annettavat päätökset. Mallin mukaisesta valitusosoituksesta yliviivataan tai poistetaan valitusaikaa koskeva toinen vaihtoehto.

 

Valvontamääräykset, hallintopakkopäätökset ja päätökset ilmoitusten johdosta 

Valvontamääräysten antamista ja hallintopakon käyttämistä koskevia päätöksiä, ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen johdosta tehtyjä päätöksiä ei anneta julkipanon jälkeen. Tällaiset päätökset annetaan tiedoksi kullekin velvoitetulle erikseen (esim. jos aviopuolisot kumpikin velvoitetaan, niin kummallekin oma tiedoksianto) lähinnä saantitodistusta vastaan tai haastetiedoksiantona tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain 4 ja 8 §:n mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että valvontaa ja hallintopakkoa tai ilmoituksia taikka näiden asioiden käsittelyä koskevissa ympäristönsuojelulain säännöksissä ei ole mainintaa julkipanosta tai muusta erityisestä tiedoksiantotavasta. Näin ollen tiedoksiantoon ja valitusajan alkamiseen sovelletaan hallintomenettelylain 25 §:ää ja hallintotiedoksiantolain (HTiedL) yleisiä säännöksiä. Uhkasakkoa, teettämisuhkaa tai keskeyttämisuhkaa koskevan päätöksen tiedoksiantoon sovelletaan uhkasakkolain 23 §:ää, jossa on samat tiedoksiantotavat. Määräaikojen laskemisessa noudatetaan tässäkin määräaikalain säännöksiä, joiden perusteella mm. tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valitusaika alkaa näiden päätösten osalta todellisesta tiedoksisaamispäivästä tuota päivää mukaan laskematta (HTiedL. 22 §) ja Valitusosoituksen sanamuoto on siten tältä osin erilainen kuin julkipanon jälkeen annettavien ympäristölupapäätösten osalta. Liitteenä olevan mallin mukaisesta valitusosoituksesta yliviivataan tai poistetaan valitusajan alkamista koskeva toinen vaihtoehto.

Tällaisissa päätöksissä ei myöskään voi mainita yksiselitteisesti valitusajan päättymispäivämäärää.

Muutoksenhaku jätelain nojalla ennallaan

On huomattava, että jätelain nojalla mahdollisesti tehtäviin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksiin on edelleen vanha muutoksenhakutie, joka siis menee ao. alueelliseen hallinto-oikeuteen (JäteL 66 §). Päätöksen annetaan tiedoksi lähinnä saantitodistusta vastaan tai haastetiedoksiantona ja valitusaika alkaa tiedoksisaamisesta.

Yleistä

Vesilain 17:3 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vesilain 20:2 §:n nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään, ellei vesilaista muuta johdu. Tässä tarkoitetaan ns. päätösasioita eli vesilain 1:16ja 31 §:n sekä 6, 9 ja 10 lukujen mukaisia päätösasioita. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Pykälän mukaan valitus liitteineen toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kaksin kappalein 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Määräaikalakia sovelletaan myös vesilain mukaisten valitusaikojen laskemisessa mm. niin, että tiedoksisaantipäivää ei lasketa valitusaikaan.

Vesilain 20 luvun 6:n mukaan päätökseen on liitettävä valitusosoitus.

Talousveden ottamista koskeva päätös annetaan julkipanon jälkeen

Vesilain 20 luvun 6 §:n mukaisesti vesilain 1 luvun16 §:n mukaisessa asiassa (talousveden ottaminen vesistöstä) päätös annetaan julkipanon jälkeen, jolloin se on katsottu tulleen asianosaisen tietoon.

Myös vesilain nojalla julkipanon jälkeen annettaviin päätöksiin voidaan sisällyttää tieto siitä, milloin valitusaika päättyy. Päätöksessä voisi siten olla esim. seuraava teksti:

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. 
Valitusaika päättyy (pvm)___.___.20___.
Valitusosoitus on liitteenä.

Muut vesilain nojalla annettavat päätökset on 20 luvun 6 §:n mukaan toimitettava todisteellisesti tiedoksi asianosaisille. Tämä tarkoittaa käytännössä lähinnä joko saantitodistusta tai haastetiedoksiantoa hallintotiedoksiantolain 8 §:n mukaisesti.

Näitä muita kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätösasioita ovat mm. 20 luvun 7 §:n nojalla annettavat määräykset teettämisen uhalla 6 luvun 7 §:ssä ja 12 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa oja-asioissa, 10 luvun 6 §:n 2 momentissa ja 9 §:ssä tarkoitetuissa jäteveden ojaan johtamista tai viemäri kunnossapitoa koskevissa asioissa, joihin sovelletaan myös uhkasakkolakia, mm. sen 23 §:ää tiedoksiannosta ja 24 §:ää muutoksenhausta.

 

Niissä tapauksissa, joissa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on siirtänyt päätösvaltaa vesilain 1:31 §:n mukaisessa tutkimuslupaa koskevassa asiassa alaiselleen viranhaltijalle, muutoksenhaku tapahtuu kuten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä. Tässä siis ei ole oikaisuvaatimusmenettelyä. (VL 20:1 ja 2 §:n 2 mom. sekä kuntien ympäristönsuojelunhallinnosta annetun lain 7 §:n 3 mom.).

Ojitusasian osoittamisesta ojitustoimitukseen tai muussa asian ympäristölupavirastoon siirtämisessä 20 luvun 2 §:n 3 ja 4 momentin nojalla ei saa hakea muutosta pykälän 5 momentin säännöksen nojalla, joten tällaisiin päätöksiin liitetään valituskielto, jossa viitataan vesilain 20 luvun 2 §:n 5 momenttiin.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontakehotusta, hallintopakkoasian vireille saattamista ympäristölupavirastossa tai ilmoitusta poliisille esitutkintaa varten koskeva päätös 21 luvun 2 §:n nojalla ei ole valituskelpoinen hallintolainkäyttölain 5 §:n säännös huomioon ottaen. Näihin päätöksiin liitetään valituskielto, jossa viitataan hallintolainkäyttölain 5 §:ään.

Vaasan hallinto-oikeuden samoin kuin myös muiden hallinto-oikeuksien päätöksistä peritään käsittelymaksu (nyt 400 mk), lukuun ottamatta joitain erikseen säädettyjä tapauksia, jotka eivät tässä tule kysymykseen sekä tilannetta, jossa "asia aineellisia kysymyksiä osaksikaan ratkaisematta palautetaan alemman viranomaisen käsiteltäväksi tai siirretään toimivaltaiselle viranomaiselle" ja niitä tapauksia, jolloin hallinto-oikeus "muuttaa alemman viranomaisen päätöstä muutoksenhakijan eduksi" (L tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (701/1993) 3 § ja 7 § 8 kohta.

Maksusta on syytä laittaa tieto päätökseen tai sen liitteeksi kuten valitusosoitusmallissa on esitetty.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen pidettävä sille toimitetut Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetut valitusasiakirjat nähtävänä vähintään 30 päivän ajan valitusajan päättymisestä (YSL 98 §). Valituksesta on yleensä annettava asianosaisille ja yleistä etua valvoville viranomaisille tieto vastineen antamista varten. Tiedoksiantamisessa sovelletaan hallintotiedoksiantolain säännöksiä. Tämä tarkoittaa käytännössä mm. sitä, että tuntemattomien asianosaisten varalta valituksesta on kuulutettava kunnan ilmoitustaululla. Tiedossaoleville asianosaisille annetaan tieto valituksesta kirjeellä.

Hallintotiedoksiantolaki ei ehdottomasti edellytä, että tällainen kirje lähetettäisiin kirjattuna tai saantitodistusta vastaan taikka toimitettaisiin haastetiedoksiantona. Viranomaisen harkinnassa siis on lähetetäänkö tieto tavallisella kirjeellä vai edellä mainitulla tavalla todisteellisena (HTiedL 9 §). Kuulutuksessa ja kirjeessä tulee asian ja valituksen yksilöinnin lisäksi ilmoittaa, missä valitusasiakirjat ovat nähtävillä sekä minne vastinekirjelmä voidaan toimittaa sekä tätä varten annettu määräaika. Liitteinä 3 ja 4 ovat mallit kuulutukseksi ja kirjeeksi.

Vastineen toimittamista vasten annettavaa määräaikaa harkittaessa on syytä ottaa huomioon, että valitus ja siihen liittyvät asiakirjat, vastineet ja kunnan lausunto tulee toimittaa Vaasan hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa vastineen jättämiselle varatun määräajan päättymisestä.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ei pyydä valituksen johdosta annettujen vastineiden johdosta muita vastineita, lausuntoja tai selityksiä, jotka valitusviranomainen tarvittaessa hankkii.

Tässä tarkoitettuja asiakirjoja ovat valituksenalainen päätös tai sitä koskeva virallinen ote kokouspöytäkirjasta valitusosoituksineen, hakemus tai muu asian vireille saattanut asiakirja liitteineen, hakemusta koskevat kuulutukset ja ilmoitukset, asiaan liittyvät tarkastuspöytäkirjat ja neuvottelumuistiot, saadut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet, hakijan vastineet, päätöksen julkipanokuulutus, kuulutus valituksesta, valituksesta saadut vastineet ja kunnan lausunto valitusasiassa.

Käytäntö muutoksenhakutuomioistuimissa on jo aikaisemminkin ollut, että lainvoimaisuustodistuksen antaa se viranomainen, jolle valituskirjelmä toimitetaan. Näin menetellään nyt myös ympäristönsuojelulain mukaisissa hallintovalitusasioissa: lainvoimaisuustodistuksen antaa päätöksen tehnyt viranomainen eli esim. kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jolle siis valitukset tulee toimittaa.

Jos valituskirjelmä virheellisesti toimitetaan suoraan Vaasan hallinto-oikeuteen, hallinto-oikeuden kirjaamo ilmoittaa (telefaxilla/puhelimitse tms.) asianomaiselle päätöksen tehneelle viranomaiselle saapuneesta valituksesta ja lähettää asiakirjat viipymättä sille. Hallintolainkäyttölain 26 §:n 2 momentin mukaan valitus on tutkittava myös silloin, jos se on toimitettu Vaasan hallinto-oikeuteen valitusajassa.

Lainvoimaisuustodistusta ei voida antaa ennen valitusajan päättymistä, mikä tarkoittaa käytännössä, että se voidaan antaa aikaisintaan valitusajan viimeisen päivän jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä (L säädettyjen määräaikain laskemisesta (150/1930) 5 §.. On huomattava, että määräaikalain 2 §:n mukaan tiedoksisaantipäivää, mikä tarkoittaa ympäristölupien osalta päätöksen antopäivää, ei lasketa valitusaikaan. Etenkin, jos lainvoimaisuustodistusta pyydetään aivan valitusajan päättymisen jälkeen, on varmuuden vuoksi syytä kysyä Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamosta, onko sinne valitusajan viimevaiheessa tullut valituksia. Vaasan hallinto-oikeuden puhelinnumero on 06-3282111.

Lainvoimaisuustodistus voi olla sanamuodoltaan esim. seuraavanlainen: 
Lainvoimaisuustodistus

Tähän päätökseen ei ole haettu muutosta valittamalla ___ päivänä ______kuuta 20__ päättyneen valitusajan kuluessa.

(paikka:)___________________. ______ päivänä __________kuuta 20___.

(allekirjoitus:)____________________________________
(virka-asema ja allekirjoituksen selvennös)"

Allekirjoittajalla täytyy olla tällaisten asioiden allekirjoitusoikeus johtosäännön tai toimenkuvan perusteella.

Valituksenalaisen asian asiakirjat tulee toimittaa valitusviranomaiselle eli nyt kysymyksessä olevissa asioissa Vaasan hallinto-oikeudelle alkuperäisinä. Tärkeää on toimittaa kaikki asiaan liittyvät asiakirjat. Tästä on nimenomainen säännös vesilain 17 luvun 3 §:n 3 momentissa ja ylimalkaisempi maininta ympäristönsuojelulain 98 §:ssä. Mutta ilman säännöksiäkin on selvää, että kaikki asiakirjat tulee toimittaa valitusviranomaiselle, jolle asian käsittely valituksen johdosta siirtyy. Kysymyksessähän on saman asian vireilläolon jatkuminen toisessa viranomaisessa, joka tarvitsee nimenomaan alkuperäiset asiakirjat käsittelyään varten. Tässä tarkoitettuja asiakirjoja ovat valituksenalainen päätös tai sitä koskeva virallinen ote kokouspöytäkirjasta valitusosoituksineen, hakemus tai muu asian vireille saattanut asiakirja liitteineen, hakemusta koskevat kuulutukset ja ilmoitukset, asiaan liittyvät tarkastuspöytäkirjat ja neuvottelumuistiot, saadut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet, hakijan vastineet, päätöksen julkipanokuulutus, kuulutus valituksesta, valituksesta saadut vastineet ja kunnan lausunto valitusasiassa

Poikkeuksen siitä, että asiakirjat tulee toimittaa alkuperäisinä muodostaa käsityksemme mukaan toiminnanharjoittajalta vakavaraisuuden (YSL 42 §:n 3 mom.) tai lupapäätöksen täytäntöönpanon (YSL 101 §:n 1 mom.) vakuudeksi saadut asiakirjat. Näistä riittänee kopion liittäminen valituksenalaisiin asiakirjoihin. Kunnassa voidaan ottaa tarpeellisilta osin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käyttöön ja arkistoon kopiot käsittelyn aikana kertyneistä asiakirjoista sekä jättää kuntaan hakemuksiin liittyvät ylimääräiset suunnitelma- tms. kansiot.

 

Valitusviranomaiselle tulee toimittaa valituksenalaista asiaa koskevat pöytäkirjanotteet täydellisinä tai tällaista otetta vastaavat valokopiot. Tämä tarkoittaa sitä, että otteissa tulee olla mm. kokouksen läsnäolijoita, laillisuutta ja päätösvaltaisuutta koskevat tiedot sekä valitusosoitus.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja 
Leena Karessuo, yksikön päällikkö

 

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. 
Valitusaika päättyy (pvm)___.___.20___.
Valitusosoitus on liitteenä.

 

 

Lisätietoja:
Ympäristölakimies Leena Eränkö, puh. 09-771 2554
Ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo, puh. 09-771 2558

Tagit