YLEISKIRJE 1.6.2021

Yleiskirjeet

Kuntalain (410/2015) kokonaistarkastelun seurauksena (HE 242/2020 vp) kuntalain kunnan taloutta, hallintoa sekä kuntien yhteistoimintaa koskevia säännöksiä on muutettu. Laki kuntalain muuttamisesta (419/2021) on tullut voimaan 26.5.2021. Osa muutoksista tulee voimaan myöhemmin, ks. jäljempänä selostetut lainsiirtymäsäännökset.

Talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä säädetty laki (713/2000) on tullut voimaan 1.9.2000. Kuitenkin ensimmäiset velkaneuvonnan järjestämistä koskevat sopimukset solmitaan alkavaksi 1.1.2001 lukien. ​Lääninhallituksien tehtävänä on huolehtia talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä. Tehtävä ei

Kuntaliiton hallitus on 25.10.2000 pitämässään kokouksessa hyväksynyt kuntien ja kuntayhtymien valtuustoille tarkoitetun esityksen Valtuustotason arviointi. Kuntaliiton hallitus suosittelee esityksen käyttöönottoa kuntien ja kuntayhtymien valtuustoissa heti uuden valtuustokauden alussa. ​

Laki saatavien perinnästä (513/99), tuli voimaan 1.9.1999. Kuluttajavirasto on antanut periaateohjeiston, joka sisältää ohjeet hyvän perintätavan periaatteista. ​Perintälain 4 §:n säännöksen mukaan perinnässä ei saa käyttää hyvän perintätavan vastaista menettelyä. Säännöksessä on erikseen mainittu

Yleiskirje 17/80/2000, 15.6.2000, V. Valpasvuo/eg Laki maa-aineslain muuttamisesta (495/2000) on annettu 26.5.2000 ja muutos tulee voimaan 15.6.2000. Muutoksessa tehtiin maa-aineslakiin maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) johtuvat tarkistukset. Vanhan rakennuslain (370/1958) 6 a §:n mukainen

Ympäristönsuojelulaki ja siihen liittyvät lainmuutokset sekä ympäristönsuojeluasetus ja eräät asetusmuutokset ovat tulleet voimaan 1.3.2000. Muutoksia on tehty erityisesti vesi-, jäte-, naapuruus-suhde- ja terveydensuojelulakiin. Ilmansuojelu-, meluntorjunta- ja ympäristölupamenettelylaki sekä

​30.12.1999 vahvistettiin muutoksia kansaneläkelakiin, eräisiin muihin eläkelakeihin sekä tapaturmavakuutuslakiin. Kansaneläkelain 43 §:n nojalla laitos- ja perhehoidossa olevan asiakkaan eläke on voitu maksaa hoidon ajalta siitä perittävien maksujen korvaamista varten kunnalliselle lautakunnalle