Yleiskirje 8/80/2000, Outi Raitoaho, 25.2.2000

Perustuslaissa säädetyt virkojen kelpoistuusvaatimukset ja nimitysperusteet

Maaliskuun alusta 2000 voimaan tulevan Suomen perustuslain 125 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 

Hallituksen esityksen (HE 1/1998 vp) perustelujen mukaan yleisiä nimitysperusteita on tulkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin, joihin liittyen on otettava huomioon myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät. 
 

​Jäljempänä on arvioitu ko. säännöksen juridista merkitystä kunnan viranomaisen virkavalintapäätöksien yhteydessä. Säännös tarkoittaa ainakin sitä, että virkaan valittaessa valitsijan on kunnallisissa viroissa varsinaisten kelpoisuusehtojen täyttämisen lisäksi kiinnitettävä huomiota taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnan vertailuun hakijoiden kesken.

Kunnallishallinnossa nimitysvaltaa ovat tähän asti rajoittaneet lähinnä tasa-arvolain säännökset, kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta annetun lain syrjintäkielto sekä hallinnon yleisistä harkintaperiaatteista johtuvat rajoitukset. Muutoin viran yleiset ja erityiset kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista on voitu valita kunnan virkaan hakijoiden joukosta kuka hyvänsä kelpoisuusehdot täyttävä hakija. Nimitysvalta tulee näin ollen ilmeisesti rajoittumaan entiseen verrattuna.

Lisätietoja:
Riitta Myllymäki, p. (09) 771 2463
Heikki Saipio, p. (09) 771 2363
Outi Raitoaho, p. (09) 771 2472

 

 

Uuden perustuslain nimitysperusteiden soveltamisesta kuntien viranomaisten virkojen valintapäätöksiin

Yleistä

Hallituksen esitys (HE 1/1998 vp) Eduskunnalle uudeksi Suomen hallitusmuodoksi on hyväksytty Eduskunnassa joulukuussa 1998. Eduskunnassa lain nimi muuttui Suomen perustuslaiksi. Suomen perustuslaki tulee voimaan 1. päivänä maaliskuuta vuonna 2000.

Tässä muistiossa tarkastellaan 120 §:n mukaista kunnallista itsehallintoa suhteessa 125 §:n 2 momentin määrittämiin julkisten virkojen yleisiin nimitysperusteisiin.

Virkanimitysperusteista säädetään nyt perustuslaissa. Tämän lisäksi ei edellytetä erillistä lakia virkanimitysperusteista kunnallisiin virkoihin, vaan perustuslakia sovelletaan suoraan nimityspäätöksiin.

Perustuslaissa säädetyt virkojen kelpoisuusvaatimukset ja nimitysperusteet (125 §)

Säännöksen mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan valtion virkojen lisäksi ehdotettu säännös kuitenkin laajenisi koskemaan kaikkia julkisia virkoja ja siten myös esimerkiksi kuntien virkoja.

Kunnallishallinnossa nimitysvaltaa ovat rajoittaneet tähän asti lähinnä tasa-arvolain säännökset, kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta annetun lain 2 § sekä hallinnon yleisistä harkintaperiaatteista johtuvat rajoitukset. Muutoin viran yleiset ja erityiset kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista on voitu valita kunnan virkaan hakijoiden joukosta kuka hyvänsä kelpoisuusehdot täyttävä hakija.

Kunnan viranomaisen virkavalintapäätös kuuluu kunnallisvalituksen alaan. Hallintolainkäytössä joudutaan siten selvittämään myös taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan yleisiä nimitysperusteita on tulkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoi- suusehtoihin, joihin liittyen on otettava huomioon myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viranhoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Sanalla kansalaiskunto ei viitata Suomen kansalaisuuteen.

Julkisen viran hakijoiden taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto edellyttävät jatkossa myös jonkin asteista edellä mainittujen ominaisuuksien vertailua hakijoiden kesken. Virkaan valittaessa valitsijan tulee siten myös kunnallisissa viroissa varsinaisten kelpoisuusehtojen täyttämisen lisäksi kiinnittää huomiota taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon vertailuun hakijoiden kesken. Nimittämisvalta tulee näin ollen ilmeisesti kuntien virkavalintapäätöksissä rajoittumaan entiseen verrattuna.

Suhde kunnalliseen itsehallintoon

Kunnallisesta itsehallinnosta säädetään perustuslain 120 §:ssä. Kun kunnallista itsehallintoa ja yleisiä nimitysperusteita julkisiin virkoihin koskevat säännökset ovat molemmat perustuslain säännöksiä, ei säännöksiä voida asettaa keskenään arvojärjestykseen. Kunnallista itsehallintoa koskeva säännös ei yleissäännöksenä syrjäytä 125 §:n säännöstä virkojen nimitysperusteista, mutta se painottaa kunnan mahdollisuutta käyttää omaa harkintavaltaansa virkoihin nimitettäessä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Risto Parjanne
toimitusjohtaja

Kari Prättälä
lakiasiain päällikkö

Tags