Yleiskirje 9/80/2004, Auli Valli-Lintu/aha, 6.2.2004

Kielilaki ja kaksikielisen kunnan valtuuston kokouskutsut ja pöytäkirjat

Suomen Kuntaliitto on pyytänyt oikeusministeriöltä lausunnon kielilain 29 §:n säätämästä velvollisuudesta laatia kaksikielisen kunnan valtuuston kokouskutsut ja pöytäkirjat molemmilla kielillä. Oikeusministeriön tulkinnan mukaan valtuuston kokouskutsu ja pöytäkirja on laadittava molemmilla kielillä siten, ettei niitä tarvitse laatia virallisina molemmilla kielillä. Kielilain miniminä on siten, että valtuuston kokouskutsu lähetetään virallisena sekä pöytäkirja laaditaan vain toisella kielellä ja tästä virallisesta kokouskutsusta ja pöytäkirjasta laaditaan epävirallinen käännös. Kielilaki edellyttää kuitenkin, että kokouskutsun käännös laaditaan hyvissä ajoin siten, että valtuutetut ja kuntalaiset voivat saada tietoa valtuuston käsiteltävänä olevista asioista molemmilla kielillä ennen valtuuston kokousta. Kokouskutsun kääntämisvelvoite ei tarkoita sitä, että myös esityslista olisi käännettävä.

​Pöytäkirjan käännös tulee laatia siten, että kuntalaisille jää riittävästi aikaa tutustua päätöksiin ennen muutoksenhakuajan päättymistä. Täten tulisi pyrkiä siihen, että käännös olisi saatavissa muutaman päivän kuluessa virallisen pöytäkirjan valmistuttua. Kokouskutsu ja pöytäkirja on lisäksi käännettävä kokonaan, joten käännettävää tekstiä ei voida lyhentää. Kääntämisvelvollisuus koskee myös pöytäkirjan liitteitä.

Kielilaki ei estä laatimasta valtuuston kokouskutsuja, esityslistoja ja pöytäkirjoja virallisesti edelleen kaksikielisesti. Koska kielilaki mahdollistaa valtuuston kokouskutsun ja pöytäkirjan laatimisen vain toisella kielellä, virallisesta laatimiskielestä tai laatimiskielistä olisi määrättävä hallintosäännössä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Risto Parjanne
toimitusjohtaja

Kari Prättälä
yksikön päällikkö, lakiasiat

Liite
Oikeusministeriön lausunto 19.12.2003 dno 20/912/2003

Tagit