Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille.

Vuoden 2005 alusta tulee voimaan lainsäädäntö, joka velvoittaa liikenne- ja työtapaturmavakuutuslaitokset korvaamaan tapaturmapotilaiden hoidosta aiheutuvat kustanukset kunnalliselle palvelun tuottajalle vahingoista, jotka sattuvat vuoden 2005 alusta ja sen jälkeen. Täyskustannusmaksuna pidetään

Laki velan vanhentumisesta tuli voimaan 1.1.2004 ja sillä kumotaan määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille 9. marraskuuta 1868 annettu asetus (32/1868) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Uudessa laissa velalla tarkoitetaan rahavelkaa sekä muita velvoitteita. Lakia