Yleiskirje 17/80/2005, Ulla Hurmeranta, Jussi Kauppi/eg, 9.8.2005

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annettu laki muuttuu – siirtymäsäännöksen käyttämisestä päätettävä ennen lain voimaan tuloa 1.11.2005

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta (547/2005) tulee voimaan 1.11.2005.


Lakiin sisältyy siirtymäsäännös, jonka nojalla valtuusto voi ennen lain voimaan tuloa päättää, että kunta ottaa hoidettavakseen seuraavat tehtävät määrätystä ajankohdasta, kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta:

 • liukkauden torjuntaan käytetyn kiviaineksen poistaminen

 • kunnan velvollisuus pitää kunnossa jalankulku- ja pyörätie

 • kunnan velvollisuus ottaa huolehtiakseen tontinomistajien kunnossapitovelvollisuudesta.

Kuntaliitto haluaa tällä kirjeellä kiinnittää kuntien huomiota mahdollisuuteen siirtymäsäännöksen käyttämiseen, koska aikaa valtuuston päätöksen tekemiseen ennen lain voimaantuloa on vähän. Muilta osin lakimuutosta koskevaa ohjeistusta toimitetaan myöhemmin. Kuntaliittokonserniin kuuluvan FCG:n järjestämistä kunnossapitolakia koskevista koulutustilaisuuksista saa tietoa sivuilta www.fcg.fi

Lisätietoja:
Ulla Hurmeranta, puh. (09) 771 2539
Jussi Kauppi, puh. (09) 771 2560

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annettu laki muuttuu - siirtymäsäännösten soveltamisesta päätettävä ennen lain voimaan tuloa 1.11.2005

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamista koskevan lain (547/2005) tuomat keskeisimmät muutokset ovat:

 • Pyörätiet sekä rakenteellisesti toisista erottamattomat jalankulku- ja pyörätiet määritellään kunnan kunnossapitovastuulle.

 • Liukkauden estoon käytetyn kiviaineksen poistaminen määritellään osaksi kunnossapitoa ja siten se ajoradan osalta kuuluu kunnan tehtäviin.

 • Kunnan tulee pientalovaltailtaisella alueella laissa säädetyin edellytyksin ottaa huolehtiakseen tontinomistajan vastuulla olevista kunnossapitotehtävistä. Tehtävien hoidosta kunta saa periä tontin omistajalta kustannuksia vastaavan maksun.

 • Kadulla ja yleisellä alueilla tehtävistä töistä tulee ilmoittaa kunnalle, jolla on oikeus antaa ilmoituksen johdosta määräyksiä työn suorittamisesta sekä periä taksan mukaisia maksuja.

 • Lisäksi muutoksia on hallinnollista menettelyä, valvontaa ja muutoksenhakua koskevissa säännöksissä. 

Lakimuutos kokonaisuudessaan löytyy Suomen Säädöskokoelmasta esim. http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2005/.

Laki on annettu 15.7.2005 ja tulee voimaan jo 1.11.2005. Koska kunnan ja tontinomistajan tehtävien muuttaminen voi vaatia aikaa ja uusia järjestelyjä on lain voimaantuloon liitetty siirtymäsäännös. Siirtymäsäännöksen mukaan valtuusto voi ennen lain voimaantuloa päättää, että kunta ottaa hoidettavakseen seuraavat tehtävät määrätystä ajankohdasta, kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta:

 • liukkauden torjuntaan käytetyn kiviaineksen poistaminen

 • kunnan velvollisuus pitää kunnossa jalankulku- ja pyörätie

 • kunnan velvollisuus ottaa huolehtiakseen tontinomistajien kunnossapitovelvollisuudesta.

Liukkauden torjuntaa käytetyn kiviaineksen poistaminen

Lain 3 §:n 4 momenttiin tehdyllä lisäyksellä liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistaminen määriteltiin kuuluvaksi kunnossapitoon. Tästä seuraa, että keväinen hiekanpoisto ajoradalta sekä jalankulku- ja pyörätieltä kuuluu kunnalle. Vastaavalla lisäyksellä 4 §:n 1 momenttiin jalkakäytävän hiekanpoisto määriteltiin kuuluvaksi tontinomistajalle.

Useimmat kunnat ovat aiemminkin noudattaneet nyt lakiin kirjattua käytäntöä. Tällöin niillä ei ole tarvetta siirtymäsäännöksen soveltamista koskevan päätöksen tekemiseen. Jos hiekanpoisto on aiemmin tulkittu puhtaanapitoon kuuluvaksi ja siten tontinomistajien tehtäväksi, on kunnassa aiheellista harkita onko tarpeen siirtää tehtävän ottamista ensi kevättä pidemmälle ja tehdä sitä koskeva päätös.

Jalankulku- ja pyörätien kunnossapito

Lain 4 §:n 3 momentissa on säädetty, että pyörätien sekä rakenteellisesti toisistaan erottamattoman jalankulku- ja pyörätien kunnossapito kuuluu kunnalle.

Tällä täsmennyksellä poistettiin vaihteleva tulkinta säätämällä yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien kunnossapito kunnalle kuuluvaksi. Ilmaisulla ”rakenteellisesti toisistaan erottamattoman”  tarkoitetaan sitä, että maaliviivalla tai vastaavalla tavalla merkitty jalkakäytävän ja pyörätien erottaminen ei vaikuta kunnossapidon vastuunjakoon vaan väylä kuuluu kunnan kunnossapidettäväksi. Sen sijaan jos väylä erotetaan rakenteellisesti esimerkiksi puurivillä tai eri tasossa olevalla kiveyksellä jalkakäytäväksi ja pyörätieksi, niin pyörätien kunnossapito kuuluu kunnalle ja jalkakäytävän tontinomistajalle.

Mikäli kunta on tähänkin saakka tulkinnut jalankulku- ja pyöräteiden kunnossapidon kuuluvan vastuulleen, ei siirtymäsäännöksen käyttämiseen tältä osin liene tarvetta. Jos vastuu on tulkittu tontinomistajille kuuluvaksi, on aiheellista harkita, onko kunnalla valmius hoitaa jalankulku- ja pyöräteiden kunnossapito jo tulevana talvena vai tarvitaanko aikalisä ja tehdä sitä varten siirtymäsäännöksen mahdollistama päätös.

Kunnan velvollisuus ottaa huolehtiakseen tontinomistajien kunnossapitovelvollisuudesta

Lain 8 § 1 momentti mahdollistaa kuten ennenkin kunnalle ottaa päätöksellään tontinomistajalle kuuluvan kunnossapitotehtävän hoitaakseen.

Lain 8 §:n 2 momenttiin lisättiin säännös, jonka mukaan, jos pientalovaltaisella alueella ei saavuteta tämän lain mukaista kunnossapidon tasoa tai jos kunnossapitotehtävät jakautuvat alueen tontinomistajien kesken erityisen epätasapuolisesti, kunnan on päätöksellään otettava kokonaan tai osittain huolehtiakseen tontinomistajille 4 §:n 1 momentin mukaan kuuluvista kunnossapitotehtävistä. Edellytyksenä kuitenkin on, että kunnossapito voidaan järjestää tarkoituksenmukaisena alueellisena kokonaisuutena ja että alue soveltuu koneelliseen kunnossapitoon.

Vastuusta on säädetty 3 momentissa siten, että kunnan ottaessa huolehtiakseen tontinomistajalle 4 §:n mukaan kuuluvista kunnossapitotehtävistä vastuu niistä siirtyy kunnalle.

Kunnossapidon maksuista säädetään 14 b §:ssä,  jonka mukaan  kunta voi vuosittain periä kunnossapito- ja puhtaanapitotehtävistä aiheutuneet kustannukset kyseisten alueiden yleiseen käyttöön luovutettujen katujen varsilla olevien tonttien omistajilta.

Pientalonomistajien taholta on pitkään vaadittu, että tontinomistajille kuuluvat kunnossapitotehtävät tulisi siirtää kunnalle. Siten on odotettavissa, että kuntia vaaditaan toteuttamaan laissa nyt säädetty velvollisuutensa tontinomistajien kunnossapitotehtävien ottamisesta.

Paikallisten olosuhteiden pohjalta on syytä harkita onko siirtymäsäännöksen käyttäminen aiheellista. On tarpeen selvittää kuinka laajoja pientaloalueita velvollisuus kunnassa voi koskea ja kuinka suurta lisäystä kunnan kunnossapitotöihin näiden alueiden jalkakäytävien talvihoito merkitsee ja onko tarvittava kunnossapitokapasiteetti saatavissa.

Hallinnollisesta menettelystä otettaessa tontinomistajan tehtävät kunnalle säädetään 8a §:ssä. Ottamista koskevan päätösehdotuksen julkinen nähtävillä pitäminen, päätösprosessi tiedoksiantoineen ja mahdollisine valituksineen vie aikaa, johon on aiheellista varautua.

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo 
johtaja

Jussi Kauppi
yhdyskuntatekniikan päällikkö 

Lisätietoja:
Ulla Hurmeranta, puh. (09) 771 2539

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista