Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton jäsenistölle tarkoitettuja ohjeita ja suosituksia. Ne julkaistaan yhtäaikaisesti suomeksi ja ruotsiksi.

Lähetämme yleiskirjeet automaattisesti kuntien ja kuntayhtymien kirjaamon sähköpostiin samana päivänä kun yleiskirjeet julkaistaan verkossa.

Laki omaishoidon tuesta tulee voimaan 1.1.2006. Omaishoidon tuki säilyy sosiaalipalveluna, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla

Julkisuuslain ja kuntalain 50 §:n muutokset tulevat voimaan 1.10.2005. Kunnallishallintoa koskevat lähinnä säännökset asiakirjan antamista koskevan päätösvallan siirrosta ja asiakirjoista perittävistä maksuista. Julkisuuslain 14 §:n muutos merkitsee, että valtuusto voi kunnan hallintosäännöllä tai

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta (547/2005) tulee voimaan 1.11.2005. ​ Lakiin sisältyy siirtymäsäännös, jonka nojalla valtuusto voi ennen lain voimaan tuloa päättää , että kunta ottaa hoidettavakseen seuraavat tehtävät määrätystä

Eduskunta on hyväksynyt 25.5.2005 etuostolain muutoksen. Muutos tulee voimaan 1.8.2005. Etuostolain muutoksella kunnan etuosto-oikeus on eräin rajoituksin ulotettu myös valtion maihin (EtuostoL 5 ja 6 §). Etuostopäätöksen tiedoksiantoa koskevalla muutoksella pyritään mahdollistamaan todisteellisen

Uusi valtakunnallinen kiinteistötietojärjestelmä (KTJ) on otettu käyttöön 1.6.2005. Kaikilla kunnilla on oikeus saada viranomaistoimintaa varten korvauksetta kiinteistötietojärjestelmän tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla. Kunnalla on myös velvollisuus huolehtia tuottamiensa kiinteistörekisteriin