Yleiskirje 12/80/2009, Pasi Pönkä/eg, 27.4.2009

Kuntien ja kuntayhtymien saatavien perintä

Kuntaliitto haluaa kiinnittää kuntien ja kuntayhtymien huomiota saatavien perinnän osalta siihen, että vastuu asianmukaisesta perinnästä säilyy kunnilla niissäkin tapauksissa, joissa perintätoimi on ulkoistettu.

Huomioon ottaen nykyinen taloudellinen tilanne Kuntaliitto suosittelee, että kuntien saatavia perittäessä käytettäisiin ainakin kahta muistutuskirjettä (ns. karhukirjettä). Kuntaliitto toteaa, että asiakkailta perittävät laissa säädetyt perintäkulujen määrät ovat enimmäissummia. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa voidaan käyttää perustellusti alempia maksuja. Rutiiniomaisessa muistutuksessa, joka ei edellytä mitään erityisselvitystä, kohtuullisena voidaan pitää enimmäismäärää pienempää kulua. Myöhemmin lähetettävästä vastaavasta muistutuksesta ei voi vaatia yhtä paljon kulua kuin ensimmäisestä muistutuskirjeestä perittyä kulua.

Mikäli saatavan suuruus on pienempi kuin perintäkulut, saatavaa ei Kuntaliiton näkemyksen mukaan tulisi periä.

 

Lisätiedot: 
Pasi Pönkä, puh. (09) 771 2230, 050 64 891

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari Prättälä    
lakiasiain johtaja

 

Pasi Pönkä
lakimies

Liitteet
Kuluttajaviraston tiedote 2/2009
Kuluttajaviraston havaintoja kuntien saatavien perinnästä

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista