Yleiskirje 8/80/2014

Lait vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Eduskunta hyväksyi lait maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (682/2014) sekä vesi­ huoltolain muuttamisesta (681/2014) 3.6.2014. Lait tulivat voimaan 1.9.2014.

Yleiskirjeen tulo on viivästynyt, koska lain tulkinta on vaatinut useita neuvotteluja ja kannan­ottoja lain voimaan tulon jälkeen.

Maankäyttö-ja rakennuslakiin lisättiin uusi luku 13 a. Lukuun on sisällytetty hulevesien hallin­ taa koskevat säännökset, jotka sisältävät uusia tehtäviä kunnalle. Vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla on jatkossa kunnalla. Maankäyttö- ja rakennuslakiin teh­dyt muutokset edellyttävät kunnassa johtosääntömuutosta.  Vesihuoltolakiin lisättiin uusi luku.

3 a, jota noudatetaan vesihuoltolaitoksen huolehtiessa huleveden viemäröinnistä. Kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen kanssa neuvoteltuaan, että vesihuoltolaitos huolehtii huleveden viemäröinnistä. Muutosten taustalla on  edistää hulevesien kokonaisvaltaista hallintaa sekä selkeyttää vastuita.

Vesihuoltolakiin tehtyjen muutosten tavoitteena on turvata toimintavarmat ja kohtuuhintaiset vesihuoltopalvelut sekä parantaa vesihuoltolaitosten toiminnan ja talouden läpinäkyvyyttä. Jatkossa vesihuoltolaitoksen tulee periä liittymis-, perus- ja muita maksuja erisuuruisina eri alueilla, mikäli tämä on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen, aiheuttamisperiaatteen tai muun vastaavan syyn takia. Vesihuoliolle ja huleveden viemäröinnille on myös laadittava tilikausittain tase, tuloslaskelma,  rahoituslaskelma sekä niiden liitteet ja toiminta kertomus. Vesihuoltolain uudistus lievensi velvollisuutta liittää kiinteistö vesihuoltolaitoksen verkostoon toiminta-alueella taajaman ulkopuolisilla alueilla.

Tämän yleiskirjeen liitteenä on muistio, jossa  käsitellään yksityiskohtaisemmin  lakimuutoksia sekä niiden vaikutuksia kunnan toimintaan.

Lisätietoja:

 • yhdyskuntatekniikan  päällikkö Kirsi Rontu, puh. 09 771 2559
 • projekti-insinööri Henna Luukkonen, puh. 050 342 8075 (vesihuoltolaki)
 • johtava lakimies Ulla Hurmeranta, puh. 09 771 2539 (MRL)
 • johtava lakimies Heikki Harjula puh. 09 771 2070 (hallinnon järjestäminen)
 • kehittämispäällikkö Sari Korento, puh. 09 771 2616 (taloushallinto)
 • erityisasiantuntija  Marja-Liisa Ylitalo, puh. 09 771 2083 (taloushallinto) 
tags
Sari Korento

Etunimi
Sari
Sukunimi
Korento
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2616
Vastuualueet
 • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
 • talouden ohjaus
 • tarkastus
 • sisäinen valvonta
 • riskienhallinta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous